Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpoczęła realizację projektu „Przyjazny Dom Matki i Dziecka drogą do wyjścia z wykluczenia”. Projekt zakłada prowadzenie kompleksowego wsparcia samotnych matek z dziećmi zamieszkujących w placówce prowadzonej przez naszą Caritas. Rozpoczęliśmy wstępne działania polegające na wsparciu mentorów, które będą dążyły do aktywizacji samotnych matek i poprawy ich sytuacji emocjonalnej. Uczestniczki zostały objęte wsparciem specjalisty (mentora), który zapewnia kompleksowe wsparcie społeczne, zawodowe oraz emocjonalne.

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie pierwszych działań aktywizacyjnych (warsztaty, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne), które będą prowadzić do zmiany ich sytuacji życiowej.

  • Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz aktywizacja 9 samotnych matek oraz 15 ich dzieci zamieszkujących w prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej Domu Matki i Dziecka do końca maja 2017 roku.
  • Projekt zakłada prowadzenie kompleksowego wsparcia samotnych matek z dziećmi zamieszkujących w placówce prowadzonej przez naszą Caritas. Pragniemy podjąć działania, które będą dążyły do aktywizacji samotnych matek i poprawy ich sytuacji emocjonalnej. W ramach projektu w Domu Matki i Dziecka prowadzone będzie doradztwo zawodowe oraz mentoring. Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem specjalisty (mentora), który zapewni kompleksowe wsparcie społeczne, zawodowe oraz emocjonalne.
    W trakcie projektu uczestniczki zostaną objęte długofalowym (11 miesięcy) procesem pracy indywidualnej, połączonej z działaniami aktywizacyjnymi (warsztaty, wspólne wyjścia, spotkania integracyjne), które będą prowadzić do zmiany ich sytuacji życiowej. Ponadto w pracę Domu Matki i Dziecka w czasie realizacji warsztatów i zajęć aktywizacyjnych zaangażowani zostaną wolontariusze (uczniowie, studenci), którzy będą zajmować się opieką nad dziećmi kobiet zamieszkujących w placówce. Pozwoli to uczestniczkom projektu na bezproblemowe uczestniczenie w procesie jaki został na ich rzecz zaplanowany w projekcie.
  • W ramach projektu dotychczas rozpoczęła się realizacja mentoringu (przy wsparciu specjalistów) dla pań przebywających w Domu Samotnej Matki i Dziecka. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja warsztatów aktywizujących oraz wyjść aktywizacyjnych.
  • W projekcie mogą wziąć udział panie zamieszkujące w Domu Samotnej Matki i Dziecka „Nazaret”. Dom Matki i Dziecka jest placówką całodobową, stacjonarną, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci.
  • Projekt jest realizowany w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Supraślu (w ramach Centrum Pomocy Caritas w Supraślu), przy ul. 3-Maja 5B, 16-030 Supraśl.
  • Koordynator projektu: Marcin Kruhlej – tel.: 505 965 634.