Caritas Polska dla Filipin

Caritas Polska od kilku lat wspiera prowadzone na Filipinach projekty w obszarze mieszkalnictwa, infrastruktury edukacyjnej, środków utrzymania i pomocy żywnościowej. Kraj ten bardzo ucierpiał w wyniku tajfunu Hayan, jaki nawiedził zachodnią część Oceanu Spokojnego w listopadzie 2013. Żywioł dotknął 16 mln ludzi, z czego ok. 4 mln utraciło źródła utrzymania.

Środki utrzymania

Zakończył się prowadzony od listopada 2015 projekt mający na celu odbudowę środków do życia dla poszkodowanych przez żywioł rodzin z wyspy Leyte. Projekt składał się z dwóch części.

W pierwszej części wsparciem objęto dziesięć barangayów (stref): Pepita, Pitogo, Catmon, Canmogsay, Hinabuyan, Banayon, Calutan, Tain-ao, San Pedro i Magcasuang. Najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe, łącznie 1707, otrzymały wsparcie w postaci młocarni, traktora ręcznego i nawozów organicznych. Pomoc udzielona rolnikom obudziła w nich nadzieję, że mogą zacząć wszystko od nowa i zapewnić swoim rodzinom lepsze życie. Wsparcie to było tym potrzebniejsze, że fundusze jakie otrzymali rolnicy ze strony państwa były bardzo ograniczone.

Projekt zakładał ponadto wzmocnienie potencjału rolników, dlatego też jednym z elementów było utworzenie organizacji i spółdzielni odpowiedzialnych za wspieranie oraz zaspokojenie potrzeb społeczności: przeszkolono 104 aktywnych liderów i osób zaangażowanych w danych społecznościach z zakresu zarządzania projektem i działań projektowych; zorganizowano system obejmujący operacyjną obsługę narzędzi oraz sprzętu rolniczego; przygotowano plan zrównoważonego rozwoju i plan działania dla wszystkich barangayów. W ramach projektu przeprowadzono także szkolenia z rozwoju przedsiębiorstw, zainicjowano szkolenia z rozwoju organizacyjnego, aby doprowadzić do zbalansowania odpowiedzialności lokalnych organizacji we wdrażaniu projektów i zintensyfikowano tworzenie zespołu, aby umożliwić profesjonalizację oraz uprzedmiotowienie kadry zarządzającej w celu bardziej efektywnego wdrażania projektów. Dodatkowym założeniem projektu było wzmocnienie wiosek i koordynacja organizacji katolickich, aby w sposób proaktywny i długotrwały odpowiadały na potrzeby rodzin dotkniętych przez żywioł. Cel ten osiągnięto poprzez formację duchową odpowiednią do warunków rolniczych i społeczno-ekonomicznych.

Drugą część projektu realizowano w okresie od stycznia do czerwca 2017 w barangayach Banayon i Calutan. Działania objęły opracowanie systemu koordynacji i monitorowania projektów oraz lobbowanie w organizacjach pozarządowych i agencjach rządowych o możliwe wsparcie projektów. Kolejnym elementem było opracowanie zróżnicowanego i zintegrowanego modelu rolnictwa. W tym celu w 40 gospodarstwach domowych przeprowadzono pilotaż z uprawy roślin i hodowli świń oraz kurczaków. Przeprowadzono również szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymali podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa i weterynarii, aby pełnić rolę miejscowych weterynarzy i służyć profesjonalną pomocą w swoich barangayach. Projekt objął ponadto opracowanie zasad współpracy z wieloma partnerami, zwłaszcza jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i agencjami rządowymi, a także zasad monitoringu i oceny, aby wzmocnić potencjał danej społeczności i ulepszyć strategie projektowe.

Projekt infrastrukturalny

W ramach projektu zakończonego w lipcu br. wybudowano czterokondygnacyjny budynek szkoły Świętego Krzyża w Carigara, Leyte. Pierwotny plan zakładał budowę dwukondygnacyjnego budynku poza kampusem, jednakże konieczne byłoby wypełnienie terenu piaskiem, co wiązałoby się ze zbyt wysokimi kosztami. Dlatego też podjęto decyzję o wybudowaniu budynku złożonego z czterech pięter na terenie kampusu. Było to podyktowane zbyt ograniczoną przestrzenią, a także wynikało ze wzrostu liczby uczniów na początku roku szkolnego 2016/2017. Szkoła w Carigara uruchomiła bowiem dodatkowy poziom edukacyjny – stopnie 11 i 12 (Senior High School), czyli dwa lata specjalistycznego wykształcenia średniego. Ponadto szkoła zapewnia edukację na poziomie gimnazjalnym, stopnie 7-10, a od roku szkolnego 1996/1997 także kolegium na kierunkach Edukacja, Zarządzanie, i Informatyka.

Szkoła liczy obecnie 1738 osób. Budowa nowego budynku umożliwiła zwiększenie liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 o 15% (o 234 osób) i o 20 nowych nauczycieli. W budynku mieści się 15 klas, biblioteka, pokój nauczycielski, toalety i inne dodatkowe pomieszczenia. Trwają jeszcze prace wykończeniowe, które zakończą się na początku listopada.

Pomoc żywnościowa

Caritas Polska wspiera projekt prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego mający na celu dożywianie głodujących mieszkańców Filipin. Projekt rozpoczął się w czerwcu br. i potrwa do końca 2018 roku. Pomoc otrzymuje 500 osób bezdomnych, w tym ok. 150 dzieci mieszkających na wysypisku śmieci w pobliżu miast Trece Martires i Tanza, Cavite oraz niedożywione dzieci z parafii pw. św. Jana Pawła II w Tanza.

Osoby zamieszkujące wysypisko śmieci mają dwa razy w tygodniu zapewnione pakiety żywnościowe składające się z ryżu i warzyw. Jest to tak zwana „stacja dożywiania”.

W związku z panującą obecnie porą deszczową konieczna była modyfikacja planów. Bardzo trudne warunki klimatyczne (codzienne obfite opady deszczu przeplatające się z tajfunami), nieprzejezdne drogi i duża odległość do wysypiska śmieci sprawiają, że rozdawanie gotowych posiłków staje się niemożliwe. Poza tym jest bardzo gorąco i jedzenie szybko fermentuje. Podjęto więc decyzję, że podczas pory deszczowej będą rozdawane paczki żywnościowe, aby każda z rodzin mogła sama ugotować ciepły posiłek. Paczki przygotowywane są przed południem, a po południu rozwożone są do wyznaczonych miejsc. Żywność rozdawana jest w 5 miejscach, z dwóch stron wysypiska: 400 osób zamieszkuje z jednej strony wysypiska śmieci, a 100 osób z drugiej strony oddalonej o ok. 25 km. Samochód dociera tylko do pewnego punktu, dlatego też dzieci wraz z mamami przychodzą na wyznaczone miejsce, aby odebrać paczki żywnościowe. Jak mówi koordynująca projekt Siostra Wioletta Sobesiak: „Wszyscy są bardzo szczęśliwi z programu dożywiania”.

Wiele dzieci z parafii pw. św. Jana Pawła II w Tanza zagrożonych jest głodem, dlatego też część środków z projektu przeznaczana jest na mleko w proszku dla najmniejszych i najbardziej potrzebujących dzieci. Mleko w proszku jest bardzo drogie i tylko nielicznych stać na nie. Mleko rozdawane jest w ostatnim tygodniu miesiąca w dziesięciu kaplicach należących do parafii, a każde dziecko otrzymuje 1 kg mleka, co wystarcza na ok. 2-3 tygodnie. Pierwotny plan zakładał dożywianie 200 dzieci, ale duży rabat od dystrybutora umożliwił zakup mleka aż dla 500 dzieci.

Podczas wydawania mleka siostry sprawdzają także stan dzieci. W jednej z kaplic spotkały chłopców z trzecim stopniem niedożywienia, których już następnego dnia umieszczono w szpitalu dziecięcym w Manili na intensywnej terapii, a lekarze podjęli wysiłki, aby uratować im życie. Po opuszczeniu szpitala dzieci zostaną przewiezione do centrum prowadzonego przez siostry na roczny program dożywiania.

Dodatkowym elementem projektu jest zwiększenie samowystarczalności osób zamieszkujących na wysypisku śmieci i umożliwienie im uzyskanie dochodu. Dlatego też pod koniec września zakupiono maszynę do szycia. Dzięki niej rodziny będą mogły szyć maty, które są bardzo popularne na Filipinach. Jedna grupa będzie przygotowywać maty, a druga będzie je sprzedawać. Zysk ze sprzedaży umożliwi zakup żywności i innych potrzebnych artykułów.

Ponadto wykopana zostanie studnia, która będzie źródłem czystej i bezpiecznej wody dla wielu rodzin.

Łączna kwota wsparcia ze strony Caritas Polska na projekty zakończone wyniosła 529 835,85 dolarów. Na projekt prowadzony przez siostry Urszulanki Caritas Polska przeznaczyła 132 300 euro.

 

podobne artykuły