I robocze spotkanie Kierowników i Reprezentantów WTZ Caritas

220

22 listopada 2017 roku w Caritas Polska odbyło się I Robocze Spotkanie Kierowników i Reprezentantów WTZ Caritas. Tematem spotkania było wypracowanie modelu współpracy między WTZ prowadzonymi przez Caritas diecezjalne a Caritas Polska.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Tomasza Szostka z Caritas Diecezji Sandomierskiej. Ksiądz Marek Dec – Zastępca Dyrektora Caritas Polska wygłosił do zgromadzonych Dyrektorów, Kierowników oraz pracowników Caritas homilię nawiązując do tekstów ze wspomnienia św. Cecylii, przywołując przykład łodzi, która zawsze ma być gotowa wyruszyć w rejs i mimo czasami gwałtownych burz zrobić wszystko, by dotrzeć do portu. Porównanie to Ksiądz Dyrektor odniósł do życia człowieka w kontekście zbawienia, gdzie musimy czasem pokonać wszelkie trudności, jakie czekają nas w tej drodze.

Po Mszy zgromadzeni udali się na obrady. Spotkanie rozpoczął Ksiądz Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska, który podziękował zgromadzonym Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom placówek działających na rzec osób niepełnosprawnych za ich zaangażowanie i trud pracy, jaki wkładają w to, aby podopieczni czuli się potrzebni i odnajdywali swoje miejsce w otaczającym ich świecie. Ksiądz Marcin Iżycki, od pierwszych dni swojej pracy, odwiedza ośrodki prowadzone przez Caritas diecezjalne a wśród nich między innymi: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy i Zakłady Aktywności Zawodowej. Nawiązując do wizyt, jakie odbył zapewnił zgromadzonych, że Caritas Polska dysponując różnorakimi możliwościami chce być wsparciem dla każdego dzieła już istniejącego, jak i tych, które będą powstawać, by służyć człowiekowi.

W spotkaniu uczestniczył także Ksiądz Krzysztof Sroka – Zastępca Dyrektora Caritas Polska oraz Ksiądz Marcin Schmidt – Sekretarz Generalny Caritas Polska, którzy przedstawili możliwości współpracy pomiędzy WTZ Caritas diecezjalnymi a Caritas Polska przywołując wiele przykładów możliwych wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ksiądz Tomasz Szostek – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem Caritas z Diecezji Sandomierskiej, który prowadził spotkanie, omówił szczegółowo przyszłość WTZ prowadzonych przez Caritas w świetle proponowanych zmian legislacyjnych (zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej) – szanse i zagrożenia. Dyrektorzy i Kierownicy placówek wymienili się doświadczeniami i wyrazili wolę zawiązania forum, skupiającego placówki prowadzone przez poszczególne Caritas diecezjalne działające na rzecz osób niepełnosprawnych, celem wymiany informacji i dzielenia się dobrymi praktykami, jak również zgłosili chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach i szkoleniach.

Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą 60 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 41 Środowiskowych Domów Samopomocy, 7 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których podopieczni znajdują, dzięki ofiarnej pracy pracowników Caritas, pomoc i wsparcie, co sprawia, że są bardziej aktywni w życiu zawodowym i społecznym.