Ks. dr Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

Ksiądz dr Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 roku w Sochaczewie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku z rąk księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2008 organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007-2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Posiada stopień młodszego inspektora celnego. W 2016 roku został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w 2017 roku medalem „Milito Pro Christo”.

W latach 2010-2017 był delegatem księdza arcybiskupa Henryka Hosera SAC ds. misji, diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektorem Wydziału Misyjnego w Kurii Biskupiej, a w latach 2011-2017 pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W dniu 6 czerwca 2017 roku decyzją biskupów zebranych na 376. Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na dyrektora Caritas Polska.

Prezydent RP, pan Andrzej Duda, w dniu 11 września 2017 roku powołał ks. dr. Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

malgorzata_jarszewska_dyrekcja

Małgorzata Jarosz-Jarszewska
Zastępca Dyrektora Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od września 2016 roku – od początku w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa oraz jako koordynator programów społecznych dla seniorów, pomocy żywnościowej i współpracy z sieciami handlowymi. Od marca 2020 roku zajmowała się pomocą dla seniorów w pandemii organizowaną przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w całym kraju.

Obecnie jest odpowiedzialna także za współpracę z Caritas diecezjalnymi w ramach ogólnopolskich programów społecznych przeznaczonych dla dzieci, seniorów, migrantów i osób w kryzysie bezdomności. Ponadto koordynuje działalność serwisu crowdfundingowego UratujeCie.pl oraz wsparcie dla placówek Caritas w Polsce.

Wywodzi się z warszawskiego środowiska harcerskiego ZHR, studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawskiej Szkole Zarządzania oraz chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w komercyjnych firmach handlowych i farmaceutycznych, a od 2006 roku koordynowała ogólnopolskie programy społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, negocjacji oraz współpracy z biznesem.

Powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Caritas Polska dekretem nr 17/2021 z dnia 18.11.2021 roku.

Ireneusz Krause

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

Pracownikiem Caritas Polska jest od kwietnia 2017 roku, najpierw w dziale migrantów i projektów w obszarze niemieckojęzycznym; od lipca 2019 roku pełnił funkcję sekretarza, a od czerwca 2021 roku jest zastępcą dyrektora. Obecnie zajmuje się ekologią integralną, współpracą z Caritas Europa, konfederacją Caritas Internationalis oraz wewnętrznym rozwojem instytucjonalnym Caritas (w tym Standardami Zarządzania Caritas Internationalis).

Studiował nauki polityczne, socjologię i dyplomację na uniwersytetach w Bydgoszczy, Bonn i w Warszawie, odbył także staż naukowy na Uniwersytecie w Sienie. Pracował m.in. w środowisku akademickim, organizacjach pozarządowych, (w tym w Austrii i w Niemczech), a w latach 2014-2017 w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych (DG NEAR).

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, negocjacji, implementowania polityk publicznych i rzecznictwa. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą m.in. współczesnych migracji, ekologii i zmian klimatycznych. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i włoskim oraz podstawowo serbskim i francuskim.

Ks. Tomasz Roda

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

Urodził się 6 września 1978 roku w Wałczu. W latach 1985-1993 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, a następnie w roku 1998 ukończył Technikum Ochrony Środowiska w Złotowie. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej do egzaminu maturalnego był ministrantem w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Jastrowiu.

W roku 1998 rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie; został wyświecony 29 maja 2004 roku. Pracował jako wikariusz w parafiach Białogardzie, Koszalinie, Szczecinku i w Słupsku. W latach 2007-2009 posługiwał w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie. Od roku 2010 był rejonowym duszpasterzem akademicki w Słupsku. W tym czasie studiował na Akademii Pomorskiej uzyskując tytuł magistra z pedagogiki ogólnej. W roku 2013 został diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli oraz duszpasterzem akademickim, zaś od 2014 został powołany do pełnienia funkcji diecezjalnego dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ukończył studia podyplomowe na wydziale teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od listopada 2022 roku pełni funkcję zastępcy Dyrektora Caritas Polska.

Pasją księdza Tomasz Rody jest zamiłowanie do podróży rowerowych;  był organizatorem i przewodnikiem Pielgrzymki Rowerowej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Dr Urszula Bejma

Sekretarz Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od lipca 2019 roku – najpierw na stanowisku specjalisty do spraw programów krajowych, a następnie koordynatora Obserwatorium Caritas. Od lipca 2021 roku pełni także funkcję sekretarza Caritas Polska.

Studiowała nauki o rodzinie oraz socjologię (na studiach doktoranckich) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Do 2018 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka około 40 artykułów naukowych w punktowanych periodykach lub wydawnictwach zbiorowych, redaktorka lub współredaktorka 9 monografii naukowych, promotor ponad 140 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). W 2016 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze i zawodowe koncentrują się wokół problematyki rodziny, pracy socjalnej z jednostkami i grupami dysfunkcyjnymi oraz zagadnień wykluczenia społecznego i inkluzji społecznej.