Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 55, adres poczty elektronicznej: caritas@caritas.pl.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@caritas.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS POLSKA w treści formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej caritas.pl w zakładce „Kontakt” na podstawie udzielonej uprzednio zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. CARITAS POLSKA może przetwarzać dane osobowe, w szczególności dane następujących kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, informacje o środkach finansowych, dane o zobowiązaniach oraz wydatkach, dane o transakcjach finansowych, dane szczegółowe dotyczące osoby, dane o statucie imigranta/uchodźcy, dane o nałogach, dane psychologiczne, dane dotyczące małżeństwa lub innej formy związku, dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, dane dotyczące rekonwalescencji, dane dotyczące edukacji, dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące wynagrodzenia, dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, wizerunek.
 5. Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest wyłącznie CARITAS POLSKA. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS POLSKA w treści formularza kontaktowego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS POLSKA w treści formularza kontaktowego.