Szanowni Państwo,

realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 roku w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest CARITAS POLSKA z siedzibą w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000198645, NIP 527-100-66-55, REGON 012064143, adres poczty elektronicznej: caritas@caritas.pl, telefon: +48 22 3348500, +48 22 3348585, fax: +48 22 3348558.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Inspektorem Danych Osobowych w Caritas Polska jest Pani Olena Masniak. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@caritas.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH
Caritas Polska w dużej mierze pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których one dotyczą, Caritas Polska może również pozyskiwać dane z innych źródeł.

Dane osobowe mogą również pochodzić od przedstawiciela ustawowego, Mocodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa bądź innych organizacji. Caritas Polska może także zbierać i/lub weryfikować dane w powszechnie dostępnych rejestrach takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

Caritas Polska może przetwarzać w dane różnych kategorii osób takich jak darczyńcy, wolontariusze, osoby zwracające się z pytaniami lub prośbą o pomoc, kontrahenci, którzy podpisują z Caritas Polska umowy (np. dostawcy usług, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również reprezentanci podmiotów takich jak spółki prawa handlowego), pracownicy, kandydaci do pracy, pracownicy spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców etc.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Caritas Polska od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego Koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

W związku z powyższym Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

a) organizowania szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno – opiekuńczej, niesienia pomocy finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i prawnej osobom najbardziej potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym, promocji zatrudnienia i integracji społeczno – zawodowej, podejmowania działań na rzecz potrzebujących, w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, chorych, seniorów, niepełnosprawnych, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar klęsk, przemocy, uzależnionych, migrantów i uchodźców, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii);

b) realizacji wielu projektów: dla ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych w Polsce, dla Polaków na Wschodzie, rolników dotkniętych klęskami naturalnymi, poszkodowanych na całym świecie w wyniku kataklizmów i wojen, dla dzieci, starszych i chorych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii);

c) organizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, organizacji i prowadzenia szkoleń i kursów, konferencji seminariów – wspierających osoby i grupy społeczne w tym zagrożone bezrobociem, niepełnosprawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku danych szczególnej kategorii);

d) udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, tym osób które zwracają się z prośbą o pomoc do Caritas Polska. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość;

e) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);

f) wypełnienia przez Caritas Polska obowiązków prawnych, które ciążą w związku z prowadzeniem działalności statutowej, zatrudnieniem pracowników itp., w tym wynikających m.in. z przepisów podatkowych, czy przepisów o rachunkowości, przepisów prawa pracy, etc. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO);

g) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Caritas Polska może przetwarzać szeroki zakres danych osobowych dla celów wskazanych powyżej, w szczególności dla realizacji jej celów statutowych, w tym:

– dane identyfikacyjne, w tym dane znajdujące się w dokumentach tożsamości osób, które posiadają relację prawną z Caritas Polska, lub reprezentują w kontaktach z Caritas Polska inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości);

– dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej);

– dane dotyczące sytuacji życiowej, rodzinnej i osób, które zwracają się z prośbą o pomoc (w tym dane dotyczące zdrowia);

– dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. dane dotyczące płatności związanych z przekazywanymi darowiznami, poleceniami zapłaty itp.);

– dane dotyczące stanu cywilnego, a także sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej (np. dane dotyczące powiązań rodzinnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dane zawarte w korespondencji kierowanej do Caritas Polska itp.);

– dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej, w tym dane dotyczące działalności kontrahenta.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Caritas Polska może udostępniać dane innym odbiorcom danych. Mogą to być w szczególności podmioty:

– upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

– które są podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu i na rzecz Caritas Polska.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych Caritas Polska, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Caritas Polska lub strony trzeciej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one zebrane przez Caritas Polska. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych).

KIEDY MOŻNA WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w sytuacji, gdy zgoda stanowi wyłączną podstawę prawną przetwarzania danych (np. nie można cofnąć zgody na przetwarzanie danych, gdy przetwarzane są one dla potrzeb wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Niezależnie od prawa do wycofania zgody można złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje w tych sytuacjach, w których podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy Caritas Polska lub strony trzeciej. Osoba której dotyczą dane osobowe może złożyć także złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Caritas Polska rozpatrzy zasadność takiego sprzeciwu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Caritas Polska nie dokonuje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Caritas Polska nie dokonuje profilowania osób i nie podejmuje automatycznych decyzji (bez udziału człowieka) wobec osób, których dane osobowe przetwarza. Profilowanie w rozumieniu Rozporządzenia RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa. Adres Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W razie uwag, pytań, wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Caritas Polska lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Caritas Polska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY PRZYSZŁE REKRUTACJE

ZGODA NA KOLEJNE REKRUTACJE PRACOWNIK

ZGODA REKRUTACJA DOT. SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH

INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA