INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie pisząc na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie, lub elektronicznie pisząc na adres: iodo@caritas.org.pl

Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje przy zawarciu i wykonaniu umowy lub od Pani/Pana pracodawcy (niezależnie od podstawy prawnej Pani/Pana zatrudnienia).

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy zawartej między Caritas Polska a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje lub jest on Pani/Pana pracodawcą (korespondencja, kontakt osobisty lub telefoniczny) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. wykonania obowiązków prawnych Caritas Polska (sprawy podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeń społecznych) – art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Kategorie przetwarzanych danych i odbiorcy danych

Będziemy przetwarzać następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko/pełniona funkcja.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w danym projekcie lub działającym na zlecenie Administratora (kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się w oparciu o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wykonania Umowy, upływu okresów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu, w zależności od podstawy przetwarzania, prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.