Regulamin Witryny

www.caritas.pl

Definicje:

Operator – Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Okopowa 55, 01-043 Warszawa, KRS: 0000198645, NIP: 5271006655 prowadzący stronę internetową umieszczoną pod domeną caritas.pl;

Witryna – serwis dostępny pod adresem https://caritas.pl/ oraz https://laudatosi.caritas.pl/;

Aplikacja Mobilna – aplikacja na systemy Android i iOS umożliwiająca korzystanie z Witryny;

Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

Użytkownik – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym Darczyńca, który korzysta z Witryny;

Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, takie jak np.: telefon komórkowy, tablet, laptop.

I. Zasady korzystania z Witryny:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny, w tym również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. O ile nie zastrzeżono odmiennie, postanowienia dotyczące korzystania z Witryny odnoszą się również do korzystania z niej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Witryna służy do przeglądania informacji dotyczących działalności Operatora oraz przeprowadzania zbiórek, które służą realizacji celów statutowych Operatora. Zasady i tryb prowadzenia zbiórek określa odrębny Regulamin prowadzenia zbiórek. Poprzez Witrynę świadczona jest także usługa Newslettera, którą reguluje oddzielny Regulamin.
 2. Korzystanie z Witryny za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  • posiadanie komputera klasy PC lub innych urządzeń umożliwiających korzystanie z Witryny, w tym urządzenia mobilne;
  • dostępu do sieci Internet;
  • posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej.
 3. W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.
 4. Aplikacja Mobilna dostępna jest na następujących platformach:
  • Android (od wersji 6.0 i nowsze),
  • iOS (od wersji 9.0 i nowsze).
 5. Aplikacja Mobilna może być okresowo aktualizowana przez Operatora m.in. w celu dodania nowych funkcjonalności lub poprawy zabezpieczeń. Zainstalowanie takich aktualizacji jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego dostępu do funkcjonalności Witryny za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 6. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Operatora jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.
 7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Operator wnosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.
 9. Usługi dostępne poprzez Witrynę lub Aplikację Mobilną świadczy Operator.
 10. Korzystanie z Witryny oraz dostępnych za jej pośrednictwem usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 12. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Witryny dla Użytkowników. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Witryny.
 13. Operator ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi Witryny we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.
 14. Operator świadczy za pośrednictwem Witryny usługi dotyczące:
  • informacji, w zakresie działalności charytatywnej Operatora;
  • formularza kontaktowego polegająca na umożliwianiu kontaktu Użytkownika z Operatorem poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza umieszczonego w Witrynie oraz w Aplikacji Mobilnej;
  • Newslettera przesyłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o działalności charytatywnej Operatora. Newsletter przesyłany jest do osób, które wyraziły zgodę na jego przesyłanie poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na Witrynie i następnie potwierdzili adres email korzystając z otrzymanego linku aktywacyjnego.

15.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa Witryny lub Aplikacji Mobilnej (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

16.Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i standardami postępowania. Usługobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania Witryny do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

17. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest bezpłatne, z wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych do pobrania i korzystania z Aplikacji Mobilnej, które Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

II. Skargi

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny i usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny lub usług, można zgłaszać na adres e-mail skargi_wnioski@caritas.pl z tytułem wiadomości „Skarga”.
 3. Za datę złożenia skargi uznaje się dzień jej przesłania do Operatora.
 4. Skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Osoby, które złożyły skargę zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu.

 

III. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora za pośrednictwem Witryny będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Operatorowi przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Witrynie lub Aplikacji Mobilnej w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Witryny.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Regulaminu prowadzenia zbiórek oraz Regulaminu Newslettera.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Witryny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2023 r.