• 16.04.2024
Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja turnusu integracyjnego w formie kolonii letnich dla dzieci będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Miejsce organizacji turnusu: przyjazne odpoczynkowi okolice, nad wodą (jezioro lub morze).

Termin turnusu: 22.06-30.08.2024 r.

Czas trwania turnusu: 10-14 dni

Ilość dzieci: ok 100.

Wiek dzieci: 8-16 lat.

Język komunikacyjny: ukraiński/rosyjski.

Dodatkowe informacje:

    1. Oferta musi obejmować transport dzieci z Warszawy do miejsca, gdzie turnus się odbędzie i z powrotem.
    2. Motywem przewodnim wyjazdu mają być zajęcia integracyjne, nauka języka polskiego, zajęcia sportowe, zajęcia nad wodą.
    3. Wieczorami oczekuje się poświęcenie czasu na gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe.
    4. Zamawiający będzie wymagać od Organizatora uzyskania zgody od kuratora oświaty na organizację turnusu w formie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
    5. Zamawiający zawrze stosowną umowę z wybranych Organizatorem

Ośrodek, w którym będzie się odbywał turnus i w którym będą mieszkać dzieci, ma spełniać wszystkie należne ku temu warunki. Turnus będzie musiał być zgłoszony do Kuratorium. Nad bezpieczeństwem dzieci oraz do prowadzenia zajęć ma być zatrudniona profesjonalna kadra. Kadrę zapewnia Ogranizator. Organizator zadba o ubezpieczenie dzieci. Organizator zobowiąże się do pokrycia kosztów wszystkich niezbędnych opłat, zakupów biletów i innych kosztów związanych z wypoczynkiem dzieci w ramach oferty.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.04.2024 roku do godz. 14:00 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl.

Pobierz załącznik (formularz zapytania wraz z załącznikami do przygotowania oferty)


 • 26.03.2024

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

UWAGA

Ze względów technicznych dodano 3 nowe załączniki do SIWZ:

 • Zał. nr 12 Konstrukcja Projekt Techniczny (2 katalogi w wersji elektronicznej: Konstrukcja P.T. DWG [10 plików] Konstrukcja W2 PDF [39 plików])
 • Zał. nr 13 Wewnętrzne Instalacje Sanitarne (2 pliki i 1 katalog w wersji elektronicznej: Wewn. sanit P.T. PDF [3 pliki])
 • Zał. nr 14 Wewnętrzne Instalacje Elektryczne Projekt Techniczny (2 pliki i 1 katalog w wersji elektronicznej: Zał. Nr 14 – PDF [6 plików])

Ogłoszenie dot. Zamówienia nr Z9/2024 – Generalny Wykonawca budowy magazynu

na:

KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWALNYCH W POSTACI WYBUDOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EW. 10 W OBRĘBIE 0031 PGR SZELIGI W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 143206_5 OŻARÓW MAZOWIECKI – OBSZAR WIEJSKI, ZGODNIE Z DECYZJĄ NR 991/2023 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z DNIA 13.10.2023 R. (ZNAK AB.6740.1027.2023.SI)

Zamawiający: Caritas Polska

Adres siedziby: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prowadzenia postępowania – Polityka zakupowa Caritas Polska z dnia 28 lutego 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zastosowana procedura zakupowa (tryb wyboru) – Przetarg nieograniczony zgodnie z ww. polityką zakupową Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony to procedura zakupowa, w której w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Przedmiot zamówienia:

Caritas Polska w ramach działań związanych z budową hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 10 w obrębie 0031 PGR Szeligi w jednostce ewidencyjnej 143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, zgodnie z decyzją nr 991/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.10.2023 r. (znak AB.6740.1027.2023.SI) zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zleci na podstawie umowy o roboty budowlane wykonanie budowy tej hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną Wykonawcy wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotem zamówienia jest budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją nr 991/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dn. 13.10.2023 R. (ZNAK AB.6740.1027.2023.SI)

Szczegółowy zakres prac budowlanych obejmujący branże: ogólnobudowlaną, elektryczną i teletechniczną oraz sanitarną został zawarty w SIWZ w szczególności w zał. nr 5 oraz załącznikach „Przedmiary”.

UWAGA: Przedmiar nie stanowi podstawy do wyceny inwestycji – służy tylko jako element pomocniczy.

Termin realizacji:

Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych: do 7 dni od daty podpisania umowy.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do 7 miesięcy od podpisania umowy.

Termin składania ofert:

Ofertę należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć bezpośrednio w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00 w formie papierowej w trwale zamkniętej/zaklejonej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed otworzeniem koperty z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy z dopiskiem „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z decyzją nr 991/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.10.2023 r. Nie otwierać do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00” w sekretariacie Caritas Polska w biurze Caritas Polska pod adresem: ul. Okopowa 55 w Warszawie. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego koperta z ofertą musi być doręczona najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 10 kwietnia 2024 r.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem bezterminowej zgody na upublicznienie oferty i złożonych dokumentów, w tym proponowanej ceny przez Wykonawcę wraz z jego danymi i innych elementów oferty (ilość wybudowanych hal, okres gwarancji).

Termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2024 r. godz. 10:00

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Caritas Polska (ul. Okopowa 55 w Warszawie).

Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja:

SIWZ w formacie Word i PDF wraz z załącznikami znajduje się do pobrania pod treścią niniejszego ogłoszenia – publikacja na stronie www.cartias.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu w ramach prowadzonego postępowania:

Robert Komór

+48 660 418 144

e-mail: rkomor@caritas.org.pl

Warunki zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jak również nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, zamówienia uzupełniającego jak również rozliczeń w walucie obcej.

Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przez wykonawców, w tym przygotowania i złożenia przez nich ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, niezbędne specjalistyczne uprawnienia do sprawowania funkcji Generalnego Wykonawcy w zakresie określonym decyzją nr 991/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.10.2023 r. (znak AB.6740.1027.2023.SI) i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia albo dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjnym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Konieczne warunki formalne:

 1. Min. 1 hala magazynowa o pow. min. 600 mkw. wybudowana w okresie ostatnich 5 lat
 2. Min 5 lat udzielonej gwarancji
 3. Posiadanie specjalistycznych uprawnień do sprawowania funkcji Generalnego Wykonawcy oraz posiadanie polisy OC co najmniej na kwotę zawartą w złożonej ofercie (ewentualnie polisa powinna być zawarta najpóźniej 5 dni przed podpisaniem umowy).

Informacje dot. zawarcia umowy:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy z kilkoma Wykonawcami.

Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SIWZ.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ wraz z 14 załącznikami

ZAŁĄCZNIKI:

I Załączniki znajdujące się w SIWZ:

Zał. nr 1. Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu POZACENOWE KRYTERIA OCENY

Zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. nr 5 Zakres prac związanych z budową hali magazynowej

Zał. nr 6 Wzór umowy.

II Załączniki znajdujące się w formie elektronicznej, dostępne w miejscu publikacji zapytania przetargowego (7-14):

Zał. nr 7 Pozwolenie na budowę (1 plik w wersji elektronicznej)

Zał. nr 8 Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) (4 katalogi w wersji elektronicznej: Architektura [9 plików], Zewnętrzne Instalacje Sanitarne [9 plików], Zewnętrzne Instalacje Elektryczne [3 pliki], Drogi i Parkingi [4 pliki])

pobierz części Załącznika nr 8:

Załącznik nr 8 – Cz. I PZT ( architektura)

Zał. nr 8 – Cz. II PZT Zewnętrzne instalacje sanitarne

Zał. nr 8 – Cz. III PZT Zewnętrzne instalacje elektryczne

Zał. nr 8 – Cz. IV PZT drogi i parkingi

Zał. nr 9 Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) (11 plików w wersji elektronicznej)

Zał. nr 10 Badania Gruntu (1 plik w wersji elektronicznej)

Zał. nr 11 Przedmiary (4 pliki w wersji elektronicznej)

Zał. nr 12 Konstrukcja Projekt Techniczny

pobierz części Załącznika nr 12:

Zał. nr 13 Wewnętrzne Instalacje Sanitarne Projekt Techniczny

Zał. nr 14 Wewnętrzne Instalacje Elektryczne Projekt Techniczny

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 • 13.03.2024

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2024/NFOŚiGW

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie opakowania, wykonanie i dostawa 200 szt. szamponu w kostce.

Specyfikacja dot. zamówienia:

 • Gramatura szamponu: 50 gramów.
 • Opakowanie: aluminiowa puszka.
 • Wszelkie oznaczenia na opakowaniu:
  przód: oznaczenie (nazwa) produktu + logo Caritas Laudato Si,
  tył: skład produktu, data i miejsce produkcji (wyprodukowano przez), data ważności produktu oraz logotypy NFOŚiGW, informacja: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i kod QR.
 • Wygląd: twardy krążek szamponu.
 • Produkt będzie wegański.
 • Ilość: 200 sztuk.
 • Produkt będzie posiadał Raport Oceny Bezpieczeństwa Kosmetycznego.

Wzory logotypów do zamieszczenia na opakowaniu zostaną przekazane Wykonawcy przez Zmawiającego.

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2024 roku, do godz. 12:00, w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl

pobierz załącznik


 • 15.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 2/2024/NFOŚiGW – gra edukacyjna

Przedmiot zamówienia: Caritas Polska, w ramach działań związanych z projektem „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, zleci wykonanie Gry edukacyjnej dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej.

Zakres prac:

 • opracowanie konspektu koncepcji gry (zgodnie z założeniami opisanymi poniżej),
 • stworzenie scenariusza gry zawierającego treści gry oraz zasady,
 • stworzenie instrukcji obsługi oraz prezentacji pomocniczej,
 • stworzenie oprawy graficznej,
 • przeprowadzenie maksymalnie 10 testów z przedstawicielami grupy docelowej,
 • stworzenie wersji pokazowej służącej do demonstracji koncepcji,
 • przeszkolenie pracowników Caritas z obsługi gry.

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 23.02.2024 roku, do godz. 12:00, w formie skanu, wysyłając pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl

Załącznik do pobrania


 • 26.01.2024

Zapytanie ofertowe nr Z5/2024 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot zamówienia: Caritas Polska w ramach działań związanych z budową hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 10 w obrębie 0031 PGR Szeligi w jednostce ewidencyjnej 143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski, zgodnie z decyzją nr 991/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13.10.2023 r. (znak AB.6740.1027.2023.SI) zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zleci wykonanie usługi związanej ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania.

Termin realizacji: Zadania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane w terminie tożsamym z terminem prac budowy i oddania do użytkowania hali magazynowej na dz. nr ew. 10 w obrębie 0031 PGR Szeligi w jednostce ewidencyjnej 143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski. Przewidywany termin rozpoczęcia: 15.02.2024 r., przewidywany termin zakończenia budowy: do 30.04.2025 r., w tym czas na usunięcie usterek i wad.

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć do 31 stycznia 2024 r. do godz. 14:00 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl

Załączniki do pobrania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 • 15.01.2024

Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup sprzętu z listy: lista sprzętu

Pełna treść zapytania: załącznik

Termin składania ofert: do dnia 17.01.2024 r., do godz. 10:00, pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl

 • 11.01.2024

Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja wybranych zadań w ramach projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.

Zadania do wykonania: bieżąca, ścisła współpraca ze specjalistą ds. komunikacji i udostępniania, min.: prowadzenie comiesięcznych kampanii związanych z Kalendarzem Laudato Si’, przygotowywanie i wysyłanie materiałów edukacyjno-promocyjnych zachęcających do działań w duchu eko do diecezji i parafii, praca nad newsletterem.

Załącznik do pobrania

Termin składania ofert: do dnia 19.01.2024 roku do godz. 12:00 pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl


 • 13.12.2023

Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca aktualizacja serwisu oraz profili społecznościowych w ramach projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lista zadań do wykonania w ramach zlecenia:

Część 1 Zamówienia:

Zadanie 1:

Bieżąca aktualizacja strony www projektu Caritas Laudato Si’

Termin realizacji zadania: od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.

Część 2 Zamówienia:

Zadanie 2:

Bieżąca aktualizacja kanałów komunikacji projektu Caritas Laudato Si’: Instagram, YouTube, Facebook; współpraca z innymi mediami.

Termin realizacji zdania: od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.

Załącznik do pobrania

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2023 roku do godz. 12:00 pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl


 • 08.12.2023

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i produkcja 3 infografik w ramach projektu “Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie 3 infografik w formacie cyfrowym wraz z drukiem infografik na materiale umożliwiającym rozwieszenie grafik jako integralnych części namiotu (2 warstwy tkaniny – pierwsza wodoodporna poliestrowa, druga z nadrukiem z mikrofibry; mocowanie na rzepy umożliwiające zawieszenie dwustronne) we wskazanych poniżej tematach, które wykonane zostaną w oparciu o treści i wytyczne (w tym również wytyczne dot. treści wizualnych, tj. rodzaju czcionki, kolorystyki, itp.) wskazane przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia i podpisaniu umowy z wykonawcą.

Załącznik do pobrania

Termin składania ofert: do dnia 14.12.2023 roku do godz. 12:00  pocztą elektroniczną na adres ofertycaritas@caritas.org.pl 

 • 29.11.2023

Caritas Polska w ramach prowadzonego projektu „Wsparcie finansowe dedykowane osobom dotkniętym konfliktem w Ukrainie” pragnie w najbliższym czasie zakupić karty przedpłacone z obsługą dla wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy. W załączeniu znajdują się stosowne dokumenty w ramach rozpoczęcia procesu udzielenia zamówienia nr Z36/2023:

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Tabela oceny punktowej

Formularz zapytania ofertowego

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2023 do godz. 24:00.

Ważne: Ofertę prosimy przesłać na adres: ofertycaritas@caritas.org.pl

Ofertę prosimy złożyć wypełniając i przesyłając na podany powyżej adres e-mail zał. nr 1 „Formularz ofertowy” w oparciu o informacje podane w „Formularzu zapytania ofertowego”.


 • 13.11.2023
Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:
Caritas Polska w ramach działań związanych z projektem „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” zleci wykonanie zadań określonych w zapytaniu ekspertowi ds. gospodarki w obiegu zamkniętym. Zamówienie składa się z 2 części, a każda z części z 2 zadań:

Cześć 1 – Zadanie nr 1: przygotowanie prezentacji, materiałów i poradnika na temat długoterminowej aktywizacji społeczności lokalnej wokół praktyk zero waste; Zadanie nr 2: przeprowadzenie szkoleń metodycznych.

Cześć 2 – Zadanie nr 1: przygotowanie prezentacji, materiałów i poradnika na temat tworzenia kawiarenki naprawczej w lokalnej społeczności; Zadanie nr 2: przeprowadzenie szkoleń metodycznych 

Kawiarenka naprawcza to inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na problem zbyt szybkiego i bezrefleksyjnego wyrzucania, często porządnych sprzętów, które mogłyby służyć jeszcze przez długie lata. Kawiarenka naprawcza to miejsce, do którego przynieść można uszkodzone przedmioty, by zostały naprawione i zyskały drugie życie. Na miejscu, przy wsparciu specjalistów, można nauczyć się, jak samodzielnie dokonać potrzebnej naprawy. Podstawowym celem kawiarenki jest integracja lokalnej społeczności poprzez udostępnienie jej przestrzeni oraz motywu spotkania prowadzonego przy okazji manualnych działań naprawczych.

 • 07.11.2023
Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:
Przeprowadzenie audytu projektu prowadzonego przez Caritas Polska: Wsparcie cudzoziemców w EA 18/2022 Caritas in Poland Support to Conflict-Affected Individuals from Ukraine”. Załącznik do pobrania

 • 06.11.2023
Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:
Przygotowanie projektu, produkcja (druk) oraz dostawa 2 000 sztuk encykliki „Laudato si’” ojca świętego Franciszka. w ramach projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025. Załącznik do pobrania

 • 31.10.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Realizacja wybranych zadań związanych z udostępnianiem i promocją materiałów metodycznych i dobrych praktyk w formie audio-video, w ramach projektu “Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 “Edukacja ekologiczna część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025. Załącznik do pobrania.


 • 30.10.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Realizacja wybranych zadań w ramach projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”. Załącznik do pobrania.


 • 10.10.2023

W związku z realizacją projektu “Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW – Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/NFOŚIGW na wykonanie wybranych zadań dotyczących udostępniania i promocji materiałów edukacyjnych w ramach projektu Caritas Laudato Si’. Załącznik 1 do pobrania [PDF]. Załącznik 1 do pobrania [WORD].


 • 29.09.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si'(…)” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/NFOŚIGW dot. usług eksperta ds. edukacji, ekologii i rozwoju lokalnego do realizacji wybranych zadań w ramach projektu „Caritas Laudato si’”; Załączniki do pobrania


 • 27.09.2023

W związku z realizacją projektu „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki w obiegu zamkniętym” Caritas Polska zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/NFOŚIGW dla ekspertów wspierających realizację projektu „Caritas Laudato si’”


Caritas Polska zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe: 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z działalności na rzecz pożytku publicznego – pobierz załącznik


Caritas Polska w ramach realizacji działania “Zaspokojenie podstawowych potrzeb żywieniowych ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 20220425-01 na dostarczenie towarów żywnościowych dla Ukrainy, Pobierz załącznik

 • 25.04.2022

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 24.02.2022

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/NFOŚiGW na organizację techniczną konferencji pt. „Miej mniej”, Pobierz załączniki

 • 11.02.2022

Zapytanie nr 2/2022/NFOŚiGW na przygotowanie Polityki i Strategii Środowiskowej Caritas Polska (aktualizacja zapytania ze względu na błąd w adresie poczty elektronicznej), Pobierz załączniki

 • 10.02.2022

Zapytanie nr 2/2022/NFOŚiGW na przygotowanie Polityki i Strategii Środowiskowej Caritas Polska, Pobierz załączniki

 • 2.02.2022

Zapytanie nr 1/2022/NFOŚiGW na emisję spotu TV

 • 17.12.2021

Zapytanie nr 21/2021/NFOŚiGW (ponowne) na przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne, Pobierz załączniki

 • 22.11.2021

Zapytanie nr 20/2021/NFOŚiGW na przygotowanie kompletów 10 studiów przypadku w oparciu praktyki lokalne, Pobierz załączniki

 • 15.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 19/2021/NFOŚiGW na organizację techniczną konferencji pt. „Creatio: Bonum Commune”, Pobierz załączniki

Z uwagi na brak ofert termin nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 19/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do czwartku 25 listopada do godz. 16:00.

 • 5.10.2021

Zapytanie ofertowe nr 18/2021/NFOŚiGW na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, Pobierz załączniki, Pobierz brief

 • 28.09.2021

Anulowanie zapytania nr 17/2021/NFOŚiGW z dnia 10.09.2021 roku

 • 10.09.2021

Zapytanie nr 17/2021/NFOŚiGW na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji, Pobierz załączniki, Pobierz brief

 • 12.08.2021

Zapytanie nr 16/2021/NFOŚiGW na produkcję spotu promocyjno-edukacyjnego na temat „Ekonomii Franciszka”, Pobierz załączniki

 • 4.08.2021

Zapytanie anulowane z powodów technicznych.Pobierz załączniki

 • 4.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 14/2021/NFOŚiGW na druk i dostawę wydania specjalnego Kwartalnika Caritas, Pobierz załączniki

 • 27.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/NFOŚiGW z dnia 27 lipca 2021 roku na: Organizację warsztatów dla diecezjalnych animatorów oraz członków zespołu centralnego Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 13.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 11/2021/NFOŚiGW na przygotowanie i dostarczenie 11.000 kopert złożonych i sklejonych, gotowych do użytku, Pobierz załączniki

 • 8.07.2021

Zapytanie ofertowe nr 12/2021/NFOŚiGW na organizację i przeprowadzenie audytu i doradztwa specjalistycznego dla 60 inicjatyw lokalnych wspólnoty Caritas Laudato si’, Pobierz załączniki

 • 23.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 10/2021/NFOŚiGW na druk i dostawę 10.000 zestawów złożonych z kieszonki na tekst oraz 5 kart promocyjnych Caritas Laudato si’. Pobierz załączniki; Koperta; Pocztówka

 • 17.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 09/2021/NFOŚiGW na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla diecezjalnych animatorów Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 14.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 8/2021/NFOŚiGW na przygotowanie, produkcję i dostawę 10.000 sztuk encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 06.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 7/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik dla liderów zmiany społecznej”. Pobierz załączniki

 • 21.04.2021

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/NFOŚiGW na produkcję i emisję programu edukacyjnego na YouTube promującego ekologię integralną. Pobierz załączniki Z uwagi na brak ofert termin nadsyłania zgłoszeń w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do wtorku 11 maja do godz. 12:00.

 • 27.09.2019 r.:

Zapytanie ofertowe nr 24/2019/NFOŚiGW z dnia 27.09.2019 roku na współpracę medialną [nabór ciągły] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3 

 • 19.08.2019:

Poszukujemy doradców wspierających w ramach projektu pn. „„Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Poszukujemy autorów, dziennikarzy do współpracy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato Si’” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji migrantów w woj. warmińsko-mazurskim” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe: brak aktualnych ogłoszeń

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

brak aktualnych ogłoszeń Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe: brak aktualnych ogłoszeń.

ogłoszenia zakończone

OGŁOSZENIA ZAKOŃCZONE

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Odpowiedzialne wykorzystanie wody w lokalnych społecznościach. Ograniczanie marnowania wody, zwiększanie lokalnej retencji”. Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt. „Bioróżnorodność wokół nas. Ochrona i przywracanie bioróżnorodności w lokalnych społecznościach”. Pobierz załączniki

 • 19.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt.: „Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Praktyczny poradnik dla liderów zmiany społecznej”. Pobierz załączniki

Z uwagi na wystąpienie błędu formalnego, termin zgłoszeń na zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW zostaje wydłużony do wtorku 30 marca do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NFOŚiGW na przygotowanie opracowania problemowego pt.: „Ekonomia Franciszka: Rzecznictwo na poziomie lokalnym – podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty”. Pobierz załączniki

 • 29.01.2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/NFOŚiGW z dnia 29/01/2021 na przygotowanie, produkcję i dostawę 1350 sztuk encykliki papieża Franciszka Laudato Si’. Pobierz załączniki

 • 04.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 25/2020/NFOŚiGW z dnia 04.12.2020 roku na druk wydania specjalnego Kwartalnika Caritas. Pobierz załączniki

 • 22.09.2020

Wydłużony termin składania ofert do zapytania nr 13/2020 z dnia 25.08.2020 roku na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji [termin składania ofert: 23 września 2020 roku, godz. 12:00] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3; Pobierz załącznik nr 4

 • 14.09.2020

Zapytanie ofertowe nr 14/2020/NFOŚiGW z dnia 14.09.2020 roku na: Organizację i przeprowadzenie 11 wydarzeń „Niedziela Św. Franciszka” w ramach projektu pn. Ekologia integralna encykliki „Laudato Si” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych Termin składania ofert 21 września 2020r.  Załacznik nr 1Załacznik nr 2Załacznik nr 3

 • 25.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 13/2020 z dnia 25.08.2020 roku na przygotowanie spotu TV o wybranych zagadnieniach ekologii integralnej i encyklice Laudato Si’, opracowanie planu mediowego emisji oraz opcjonalnie realizację planu mediowego emisji [termin składania ofert: 22 września 2020 roku] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3; Pobierz załącznik nr 4

Anulowanie zapytania nr 12/2020/NFOŚiGW z dnia 20.08.2020 roku

 • 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 11/2020/NFOŚiGW z dnia 17.08.2020 roku na pomoc w rozwoju strony internetowej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 24.08.2020] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 13.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 10/2020/NFOŚiGW z dnia 13.08.2020 na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla animatorów lokalnych Laudato Si’ [termin składania ofert: 20.08.2020] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 02.07.2020

Zapytanie ofertowe nr 09/2020/NFOŚiGW z dnia 02.07.2020 roku na rozszerzenie oprawy wystawy ekologicznej oraz powiązanych elementów wyposażenia ambasady mobilnej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 10.07.2020 r] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 12.05.2020

Zapytanie ofertowe nr 08/2020/NFOŚiGW z dnia 12.05.2020 roku na opracowanie i wykonanie wystawy ekologicznej oraz powiązanych elementów wyposażenia ambasady mobilnej Caritas Laudato Si’ [termin składania ofert: 20.05.2020 r] Pobierz załącznik nr 1; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 27.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 07/2020/NFOŚiGW z dnia 27.04.2020 roku na organizację i przeprowadzenie dwóch trzydniowych sesji on-line dla animatorów i wolontariuszy wspólnoty Caritas Laudato Si’

Termin składania ofert 04.05.2020 r.

Załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 2 do oferty
Załącznik nr 3 do oferty

 • 23.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 06/2020/NFOŚiGW z dnia 23.04.2020 roku na zakup i dostawę – Szampony w kostce dla Caritas Laudato Si’

Termin składania ofert 30.04.2020 r.

Załączniki do oferty

 • 23.04.2020 r.:

zapytanie ofertowe 05/2020/NFOŚiGW z dnia 23.04.2020 roku na przygotowanie, produkcję i dostawę 1000 sztuk encykliki Laudato Si’ oraz 1500 sztuk ekonotesu

Termin składania ofert 30.04.2020 r.

Załączniki do oferty

 • 05.03.2020 r.:

Zapytanie ofertowe 04/2020/NFOŚiGW z dnia 05.03.2020 roku na druk Ekokwartalnika.

Termin składania ofert 12.03.2020 r.

Załącznik do oferty.

 • 12.02.2020 r.:
 • 05.02.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/NFOŚiGW W związku z realizacją Projektu pn. Ekologia integralna encykliki „Laudato Si” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”
na: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla Diecezjalnych Animatorów Laudato Si’.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 • 24.01.2020 r.:

Zapytanie ofertowe nr 01/2020/NFOŚiGW z dnia 24/01/2020 W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna” na udostępnieniu platformy teleinformatycznej pozwalającej na przeprowadzenie konkursów grantowych w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’  

Załącznik 1. Funkcjonalności systemu

Zalaczniki 2-4 do Zapytania ofertowego 01.2020.NFOSiGW

 • 28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 29/2019/NFOŚiGW z dnia 28.11.2019 na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku szkolenia w Bytnicy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 06.12.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 28/2019/NFOŚiGW z dnia 28.11.2019 na usługi zapewnienia wyżywienia podczas szkolenia w Bytnicy w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 06.12.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 20.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 27/2019/NFOŚiGW z dnia 20.11.2019 na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku 2 szkoleń w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. [termin składania ofert 28.11.2019r., do godziny 12:00]

Formularz ofertowy

 • 19.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 26/2019/NFOŚiGW z dnia 19.11.2019 na na zapewnienie wyżywienia podczas 3 szkoleń w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert do dnia 27 listopada 2019 r., do godz. 12:00]

 • 31.10.2019:

Zapytanie ofertowe nr 25/2019/NFOŚiGW z dnia 31.10.2019 na organizację i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat ekologii integralnej [termin składania ofert 8.11.2019r. , do godziny 12:00]

 • 20.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 23/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczących praktycznego wymiaru ekologii integralnej [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

Zapytanie ofertowe nr 22/2019/NFOŚiGW z dnia 20.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 3 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 27 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 19.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 21/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na zapewnienie wyżywienia w trakcie Niedzieli św. Franciszka w 4 lokalizacjach w Polsce [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 20/2019/NFOŚiGW z dnia 19.09.2019 roku na wykonanie 5 banerów Niedzieli św. Franciszka wg otrzymanego projektu [termin składanie ofert 26 września 2019 r., do godziny 12:00] Pobierz formularz ofertowy

 • 13.09.2019:

Zapytanie ofertowe nr 19/2019/NFOŚiGW z dnia 13.09.2019 roku na Animację pracy z dziećmi w trakcie Niedzieli św. Franciszka w Jaczowie [termin składania do dnia 20 września 2019 r., do godziny 12:00]

 • 11.09.2019:
 • 22.08.2019:

Zapytanie ofertowe na Organizację i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów międzynarodowych dla Animatorów i Wolontariuszy Caritas [termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy; Pobierz załącznik nr 2; Pobierz załącznik nr 3

 • 19.08.2019:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie 4 opracowań problemowych w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ekogadzetów w ramach projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” [termin składania ofert: 27.08.2019 do godz. 12.00] Pobierz formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przedstawienie prezentacji wprowadzającej w teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych zagadnień ochrony środowiska i klimatu w toku 2 szkoleń nr 09/2019/NFOŚiG [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na zapewnienie wyżywienia na potrzeby 2 szkoleń nr 8/2019/NFOŚiGW [termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 r., do godziny 12:00] Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania

Pytania i odpowiedzi do zapytania

09.04.2019
Anulacja zamówienia

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji migrantów w woj. warmińsko-mazurskim” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 15.07.2019:
  Zapytanie unieważnione z powodu błędu w załączonym pliku:

Zapytanie ofertowe na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci –  nr zamówienia 04/2019/FAMI/WZP [termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 23.59] Pobierz formularz ofertowy.

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

 • 18.05.2018:
  Zapytanie ofertowe na realizację usług druku. Zamówienie zostało podzielona na  4 części:

  Część 1: Druk plakatu i ulotki,
  Część 2: Przygotowania i wydruk dwóch roll-upów,
  Część 3: Przygotowanie tablicy informacyjnej oraz tabliczki na drzwi oraz banera,
  Część 4: Przygotowanie  zestawu materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, identyfikator, torba)
  Formularz ofertowy
  [termin składania ofert: 25.05.2018 do godz. 23.59]

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”  zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Caritas Polska w ramach realizacji projektu pn. „Czas na młodzież 2019” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE 2017

Caritas Polska w ramach realizacji projektu „Konsultacje+” zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:


Caritas Polska informuje o wyborze oferty w ramach realizacji projektu „Konsultacje+”:


Caritas Polska w ramach realizacji projektu „NOWY DOM POLSKA” zaprasza do złożenia oferty na poniższe zapytania ofertowe: