Caritas Polska to największa, organizacja społeczno-charytatywna w Polsce.

Nasza siedziba główna mieści się w sercu Warszawy i gromadzi dziś ponad 130 pracowników. Zostając jednym z nich, poznasz kulisy pracy w sektorze pomocy humanitarnej, rozwojowej i rzeczniczej.

Niesienie pomocy dodaje nam skrzydeł i motywuje nas do dynamicznej profesjonalizacji wszystkich obszarów działań. Naszą organizację tworzą zarówno młode talenty, jak i doświadczeni specjaliści. Caritas to perspektywa pracy z misją, której efekty odbijają się przede wszystkim w radosnych oczach drugiego człowieka.

Działamy na pięciu kontynentach świata, w miejscach, gdzie toczą się konflikty i panuje głód, m.in. w Jemenie, Strefie Gazy, Syrii, Libanie, Ukrainie, Rwandzie, Kongo, Nepalu, Afganistanie, Wenezueli, Kolumbii, łącznie w 45 krajach świata.

W Polsce wspieramy dzieci, seniorów, migrantów i uchodźców oraz osoby wykluczone. Realizujemy kampanie społeczne, w ramach Caritas Laudato Si wprowadzamy nową jakość i język mówienia o ekologii integralnej. Współpracujemy z 45 Caritas diecezjalnymi, angażując dziesiątki tysięcy pracowników i wolontariuszy. Za granicą działamy w ramach sieci regionalnego zrzeszenia w Caritas Europa i światowej konfederacji Caritas Internationalis. W jej skład wchodzi 170 organizacji członkowskich operujących w ponad 200 krajach świata.

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Ekspert/ Ekspertka ds. bezpieczeństwa

Ekspert / Ekspertka ds. bezpieczeństwa

Twój zakres obowiązków:

 • opracowywanie wewnętrznych polityk i procedur w obszarze bezpieczeństwa Caritas Polska;
 • wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem w Caritas Polska oraz sieci Caritas Diecezji;
 • opiniowanie umów pod kątem spełnienia wymagań z obszaru bezpieczeństwa i ciągłości działania Instytucji;
 • prowadzenie czynności kontrolnych i ocena skuteczności wdrożonych zabezpieczeń informatycznych;
 • udział w procesie oceny ryzyka oraz regularny przegląd zdarzeń związanych z bezpieczeństwem;
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń i innych działań na rzecz podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w Instytucji;
 • stała współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za IT, ryzyko i compliance, obszar prawny, obszar ochrony danych osobowych oraz z innymi obszarami Caritas Polska;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań.

Nasze wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyka, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz kierunki pokrewne);
 • praktyczna znajomość zagadnień formalno-prawnych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji;
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności związanych z oceną ryzyka, kontrolą wewnętrzną i audytem;
 • znajomość norm i regulacji: ISO/IEC 27002, ISO 27005, ISO 31000, ISO22301, wytyczne IT UKNF, RODO;
 • znajomość Microsoft 365 i powiązanych rozwiązań;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych oraz wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, samodzielność;
 • inicjatywa i proaktywność, determinacja w działaniu
 • determinacja do osiągnięcia celu, mimo napotkanych po drodze trudności.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. projektów zagranicznych

 Specjalista/ Specjalistka ds. projektów zagranicznych

Twój zakres obowiązków:

 • udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów humanitarnych i rozwojowych z partnerami Caritas Polska;
 • rejestracja i monitorowanie realizacji umów projektowych w Obszarze Zagranicznym;
 • przygotowywanie: wniosków o płatność, zestawień i sprawozdań z działań projektowych dla interesariuszy;
 • monitorowanie elementów cyklu zarządzania projektem na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie, itp.);
 • współpraca z działem medialnym i fundraisingowym w zakresie realizacji materiałów audiowizualnych i promocji działań pomocowych;
 • współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w Polsce i zagranicą;
 • bieżący monitoring realizacji projektu i udostępnianie informacji dla potrzeb zespołu projektowego, zarządu Caritas Polska i/lub organów kontrolnych;
 • bezpośredni kontakt z lokalnymi partnerami organizacji, prowadzenie spotkań i dokumentowanie współpracy;
 • współpraca ze specjalistami ds. rozliczeń oraz innymi działami wspierającymi;
 • archiwizacja dokumentacji projektu;
 • rozwijanie instytucjonalnego „know-how” w zakresie zarządzania projektami.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku oraz w realizacji projektów, programów, grantów i działań w obszarze humanitarnym i rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów współfinansowanych przez donorów instytucjonalnych;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, monitorowaniu realizacji działań i budżetu oraz harmonogramu;
 • biegła znajomość języka angielskiego min. B2
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • zainteresowanie tematyką humanitarną oraz gotowość do stałego poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i skrupulatność;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień prowadzenia programów finansowanych z MSZ oraz innych źródeł publicznych, w tym krajowych i międzynarodowych.
 • znajomość innych języków obcych (szczególnie francuski, hiszpański).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Koordynator / Koordynatorka ds. wsparcia osób wykluczonych

Koordynator / Koordynatorka ds. wsparcia osób wykluczonych

Twój zakres obowiązków:

 • koordynowanie realizacji projektów w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie (seniorów, osób w kryzysie bezdomności, uzależnionych, osób opuszczających zakłady penitencjarne itp.);
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, inicjowanie i wdrażanie nowych programów w wyżej wymienionych obszarach;
 • budowanie sieci współpracy z Caritas diecezjalnymi we wskazanych obszarach;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
 • pozyskiwanie funduszy na realizację programów poprzez współpracę z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas;
 • współpraca międzynarodowa w ramach sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa;
 • zarządzanie dotacjami w ramach realizowanych programów;
 • planowanie, monitorowanie, budżetowanie i raportowanie realizowanych działań projektowych;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji, inicjowanie działań rzeczniczych oraz udział w radach społecznych;
 • zarządzanie podległym zespołem.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.B2);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • proaktywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. grantów i funduszy unijnych

Specjalista/ Specjalistka ds. grantów i funduszy unijnych

Twój zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w ramach funduszy europejskich oraz innych międzynarodowych i krajowych źródeł finansowania;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i innych instytucji;
 • poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania;
 • analiza i ocena projektów pod kątem możliwości otrzymania wsparcia finansowego;
 • kontakt i współpraca z uczestnikami projektu, firmami pośredniczącymi, instytucjami finansowymi, urzędami oraz partnerami w projektach;
 • współpraca z poszczególnymi działami Instytucji przy realizacji projektów oraz ich rozliczania, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania;
 • nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów/grantów, w tym udział w rozliczaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych instytucji;
 • znajomość zasad oraz procedur pozyskiwania dofinansowania i/lub realizacji projektów unijnych i instytucji państwowych;
 • znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność organizacji pracy i samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładność i skrupulatność w przygotowywaniu dokumentacji;
 • wysoka motywacja do pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • mile widziane wykształcenie ekonomiczne, finansowe lub pokrewne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. płac

Specjalista / Specjalistka ds. płac

Twój zakres obowiązków:  

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i przelewów;
 • naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności, rozliczanie dodatków i innych świadczeń pracowniczych;
 • rozliczanie zajęć komorniczych i innych potrąceń oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi procedurami umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie;
 • sporządzanie raportów i analiz płacowych na potrzeby wewnętrzne oraz GUS
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników w tym dbałość o poprawność dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, również na udostępnionych przez nie platformach internetowych (ZUS, US, PUP, PIP, UM, Urząd Pracy, GUS, itp.);
 • obsługa systemu ENOVA, PFRON, PPK, Płatnik;
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników (np. Z-3, ZNp-7, ERP-7);
 • przygotowywanie podziałów kosztowych z realizowanych projektów zewnętrznych;
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ścisła współpraca z działem księgowości.

Nasze wymagania: 

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • analityczne myślenie w działaniu, dbałość o szczegóły;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość oraz doskonała organizacja pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane: 

 • znajomość systemu Enova.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • dostęp do platformy szkoleniowej dot. kadr i płac;
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. obsługi darczyńców w dziale księgowości

Specjalista / Specjalistka ds. obsługi darczyńców w dziale księgowości

Twój zakres obowiązków:

 • kontakt telefoniczny i mailowy w zakresie obsługi darczyńców;
 • tworzenie dokumentów i raportów z wydatkowania darowizn od darczyńców;
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • księgowanie i dekretacja dokumentów finansowych;
 • analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych;
 • przygotowywanie bieżących zestawień i raportów;
 • prowadzenie oraz zarządzanie danymi w bazie MS Excel;
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami;
 • bieżące wsparcie działu finansowo/księgowego.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie pracy w dziale finansowym/księgowym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • analityczność i dbałość o szczegóły w wykonywaniu prac biurowych;
 • wysoka kultura osobista;
 • swoboda w prowadzeniu rozmów telefonicznych i korespondencji mailowych;
 • empatia i cierpliwość w kontaktach z innymi ludźmi;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole;
 • zainteresowanie dalszym rozwojem zawodowym w dziale księgowości.

Oferujemy:  

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. administracyjno - biurowych

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjno – biurowych

Twój zakres obowiązków:

 • zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi administracyjnej recepcji;
 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji firmowej;
 • rejestrowanie korespondencji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów;
 • przyjmowanie, ewidencja i dystrybucja korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji w Instytucji (udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych);
 • dokonywanie rezerwacji sal konferencyjnych;
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia biura sekretariatu i zamawianiu artykułów spożywczych;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (kurierzy, dostawcy, itp.);
 • dbanie o dobry wizerunek Caritas Polska;
 • bieżące wsparcie biura sekretariatu/recepcji w codziennych zadaniach oraz współpraca z pracownikami innych działów Caritas Polska.

Nasze wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Doradca Integracyjny w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Doradca Integracyjny w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Twój zakres obowiązków:

 • bezpośrednie wsparcie i udzielanie cennych informacji/ wskazówek w codziennym rozwiązywaniu problemów beneficjentów zgłaszających się do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
 • analiza potrzeb i organizacja pomocy dla beneficjentów Centrum;
 • obsługa bazy danych oraz dokumentacji biurowej w zakresie rejestracji usług Centrum;
 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych dla beneficjentów, dotyczących integracji cudzoziemców;
 • współpraca z urzędami, parafiami, fundacjami, instytucjami oraz wolontariuszami Centrum w zakresie wsparcia migrantów i uchodźców;
 • udział w spotkaniach zewnętrznych – akcjach integracyjnych, prowadzonych przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
 • pomoc beneficjentom w tłumaczeniu oraz doradztwie integracyjnym;

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (socjologia, psychologia, nauki społeczne lub pokrewne);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego (min. B2);
 • empatia i otwartość na potrzeby drugiego człowieka;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość oraz doskonała organizacja pracy;
 • analityczne myślenie w działaniu, dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną;
 • pracę stacjonarną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • możliwość niesienia bezpośredniej pomocy innym;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. technicznych

Specjalista / Specjalistka ds. technicznych

Twój zakres obowiązków:

 • obsługa, konserwacja, remonty i/lub montaż urządzeń, jak również prace techniczne na terenie Caritas Polska w Warszawie;
 • utrzymywanie budynków w nienagannym stanie technicznym zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • dbanie o czystość i porządek (np. okresach zimowych odśnieżanie drogi komunikacyjnej wokół posesji);
 • dokonywanie zakupów materiałów gospodarczych niezbędnych do funkcjonowania obiektu;
 • prowadzenie i administrowanie dokumentacji technicznej obiektów;
 • dbanie o prawidłowe rozliczenie stanu magazynowego (m.in. odbiór jakościowy oraz ilościowy przyjmowanego towaru do magazynów);
 • wsparcie przy kompletowaniu towaru i jego wysyłce;
 • obsługa samochodów służbowych oraz dbanie o ich czystość.

Nasze wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • uprawnienia SEP do 1kV;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • rzetelność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i motywacja do pracy;
 • gotowość do okazjonalnych podróży służbowych;
 • komunikatywność.

Mile widziane

 • uprawnienia na wózki widłowe (UDT);

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę stacjonarną;
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (rekrutacje)

 Administrator

Informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 KP;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (m.in. kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu w zależności od podstawy przetwarzania prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.

Ma też Pani/Pan prawo co cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.    

Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji i podanie danych

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.