Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska, będąc ich głosem i rzecznikiem, odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, które wyznaczają kryteria oceny rzeczywistości społecznej i odpowiednie zasady działania: zasadę dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej.

Zasada dobra wspólnego zobowiązuje jednostki do współpracy na rzecz urzeczywistniania tego dobra we wszystkich społecznościach, określa uprawnienia i obowiązki, których celem jest dobro wspólne. Realizacja zasady dobra wspólnego jest również racją uzasadniającą politykę Caritas Polska, która troszczy się o dobro osób i grup defaworyzowanych i o nie zabiega. Zasada dobra wspólnego nakłada także obowiązek uznawania, szanowania, regulowania i popierania praw człowieka.

Zasada pomocniczości postuluje „uzupełniającą pomoc” większych społeczności na rzecz mniejszych. Zasadę pomocniczości ująć można w dwóch hasłach. Pierwsze: tyle wolności, ile można, tyle uspołecznienia, ile koniecznie potrzeba. Drugie: tyle społeczeństwa, ile można, tyle państwa, ile koniecznie trzeba.

Zasada solidarności społecznej jest zasadą porządkującą działalność jednostek, ukierunkowując ją na dobro społeczne, działania mniejszych społeczności ku dobru społeczności większych. W myśl zasady solidarności w każdej dziedzinie życia społecznego konieczne jest odrzucenie postaw indywidualistycznych na rzecz współpracy i współodpowiedzialności w dążeniu do dobra wspólnego.

Zasada miłości społecznej – to podstawowa wartość moralna, fundamentalna zasada życia społecznego oraz istota więzi społecznej. Jaj potrzeba w życiu społecznym podyktowana jest funkcjonowaniem niesprawiedliwych struktur społecznych, których skutkiem jest pogwałcenie ludzkich praw do życia, godnych warunków egzystencji, wolności samostanowienia, realizacji potrzeb materialnych, religijnych i duchowych.

Podstawowym kryterium aksjologicznym i zwornikiem wymienionych zasad społecznych jest zasada personalizmu chrześcijańskiego, podkreślająca godność i dobro każdej osoby ludzkiej i promująca równe szanse rozwoju dla wszystkich ludzi. Oznacza ona, że każda osoba ludzka jest niepowtarzalna oraz nadrzędna wobec wartości materialnych, struktur społecznych i ekonomicznych, które pozostając w stosunku do niej w relacji podrzędności, powinny jej służyć.

Misja Caritas Polska to jednak nie tylko praktykowanie miłosierdzia w stosunku do jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, chorych, bezdomnych, ale również duszpasterstwa społecznego, co w odniesieniu do celów Caritas Polska oznacza zarówno potrzebę niesienia pomocy charytatywnej jak i wpływania poprzez działania rzecznicze na zmiany strukturalne w społeczeństwie polskim i w społecznościach poza granicami kraju, aby nie generowały one ubóstwa i nie naruszały zasad współżycia społecznego oraz umożliwiały integralny rozwój człowieka.

W obszarze celowych i skonsolidowanych działań Caritas Polska znajdują się różne kategorie osób potrzebujących pomocy i wsparcia, do których kierowana jest pomoc materialna, psychiczna i duchowa. W sposób szczególny organizacja ta, jako instytucja wsparcia społecznego, działa na rzecz: rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów, bezdomnych, uzależnionych, osób opuszczających zakłady penitencjarne, migrantów i uchodźców, a także wsparcia Caritas diecezjalnych prowadzących ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, promocji i koordynacji działań wolontariackich, ekologii integralnej oraz pomocy humanitarnej i rozwojowej dla krajów biednych oraz borykających się ze skutkami konfliktów i katastrof naturalnych.

Caritas Polska współpracuje i reprezentuje 45 Caritas diecezjalne w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań oraz świadczy pomoc humanitarną i rozwojową na wszystkich kontynentach. Prowadzi także działalność w obszarze edukacji, podnoszenia świadomości społecznej, dąży do roli mentora podejmującego ważne kwestie integralnego rozwoju człowieka, budząc w społeczeństwie postawy dobroczynności oraz angażowania się w działania charytatywne.

Caritas Polska jest członkiem konfederacji (170 państw członkowskich) Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie i zrzeszeniem regionalnym Caritas Europa (46 państw członkowskich) z sekretariatem w Brukseli oraz współpracuje z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, zgromadzeniami zakonnymi, administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi i wyznaniowymi, sektorem biznesowym oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Od 2004 r. Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645).

Poznaj nas lepiej i dołącz do grona naszych przyjaciół w mediach społecznościowych:

Facebook

Twitter

Instagram

 

Zobacz Kodeks etyczny Caritas Polska

Zobacz dokument safeguarding – handel ludźmi w obliczu kryzysów humanitarnych Caritas Europa

See the document safeguarding – human trafficking in humanitarian crises Caritas Europa