INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Użytkowników Strony oraz Darczyńców

Administrator

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, 01-043, Warszawa jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, wysyłając list na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: iodo@caritas.org.pl

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy (np. Darowizny, korzystania z Witryny oraz usługi Newsletter) – zawartej pomiędzy Caritas Polska a Panią/Panem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. wykonania obowiązków prawnych Administratora (sprawy podatkowe, rachunkowe) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. prowadzania korespondencji z Użytkownikami Witryny, w tym Darczyńcami, i odpowiedzi na zadawane przez nich pytania i wnioski – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. prowadzenia statystyki i badań analitycznych w zakresie sposobów korzystania z Witryny oraz dokonywania darowizn – 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, dostawcy usług płatniczych, w tym płatności elektronicznych). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wykonania Umowy, upływu terminów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku wyrażenia zgody na Usługę Newsletter lub innego rodzaju usługę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie tej usługi.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu w zależności od podstawy przetwarzania: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i podanie danych

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie z Panią/Panem umowy.