INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Caritas Polska informuje Cię, że:

I. Administrator danych osobowych

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55, 01-043, jest administratorem Twoich danych osobowych, adres poczty elektronicznej: caritaspolska@caritas.pl.

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisemnie na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 w Warszawie lub elektronicznie w postaci iodo@caritas.org.pl

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. Twoje dane przetwarzamy w celu obsługi procesu przekazania przez Ciebie darowizny na rzecz Caritas Polska prowadzącej działalność statutową oraz w celu związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

IV. Kategorie Twoich przetwarzanych przez nas danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imię, nazwisko, email oraz cel przekazania darowizny. Jeżeli podasz w formularzu adres zamieszkania/do korespondencji, numer telefonu oraz datę urodzenia, to również będziemy przetwarzać te dane osobowe.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

  1. personel administratora
  2. firmy wspierające Caritas Polska w obsłudze przekazania darowizny, komunikacji i budowaniu relacji z darczyńcami.

Jednocześnie Twoje dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących administratora.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych

Caritas Polska nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

VII. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane będą przechowywane do upływu okresów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora

VIII. Informacje o Twoich prawach

Przysługują Tobie, w zależności od podstawy przetwarzania:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  6. prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Informujemy Cię, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizację celu. Jednocześnie Caritas Polska informuje Cię, że będzie profilować Twoje dane osobowe w celu analizowania wpłaconych przez Ciebie darowizn.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z niniejszą informacją oraz oświadczam, iż osobiście zapoznałem/am się z nią w całości.