Regulamin Newslettera
§ 1
Definicje

Usługodawca – Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, Okopowa 55, 01-043 Warszawa, KRS: 0000198645, NIP: 5271006655 prowadzi stronę internetową umieszczoną pod domeną caritas.pl;
Usługa Newsletter – wiadomość zawierająca treści dotyczące statutowej działalności Usługodawcy oraz działaniach prowadzonych w tym obszarze, przekazywana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
Witryna – serwis dostępny pod adresem https://caritas.pl/;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);
Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę i chcąca skorzystać z usługi Newsletter. Usługa Newsletter nie jest przeznaczona dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 16 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 16. roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Witryny jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika;
Regulamin – niniejszy Regulamin usługi Newsletter;

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron Usługi Newsletter świadczonej za pośrednictwem Witryny.
2. Regulamin jest realizacją obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Witrynie w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę.
5. Wszelkie skargi, wnioski i pytania dotyczące Usługi Newsletter powinny być przesyłane na adres poczty elektronicznej skargi_wnioski@caritas.pl
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
7. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, a Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
8. Użytkownik ma prawo złożyć Reklamację w przypadku nieprawidłowego działania Usługi Newsletter na adres poczty elektronicznej skargi_wnioski@caritas.pl
9. Informacje podane w Witrynie na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3
Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowę o Usługę Newsletter może zawrzeć Użytkownik, który podał swój aktywny adres email w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptował Regulamin.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić, w szczególności:
1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz się” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów, co jest równoznaczne
z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter;
2) z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
3. Z chwilą rozwiązania umowy na świadczenie Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 4
Prawa autorskie

Treści zawarte w Newsletterze, jak i poszczególne jego części i sposób ich przedstawienia
(grafiki, zdjęcia, kompozycja) korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

§ 5
Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu dostosowania zmian do przepisów prawa powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych Usługach.
2. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie
w Witrynie nowego brzmienia Regulaminu.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania
o zmianach Regulaminu.
5. Zmieniona treść Regulaminu będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z Usługi Newsletter.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. W sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Usługi Newsletter zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Witryny Caritas Polska pod adresem https://caritas.pl/.