Ks. dr Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

Ksiądz dr Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 9 lipca 1973 roku w Sochaczewie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2008 organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W latach 2004-2013 był wykładowcą misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2007-2008 był konsultorem Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2007-2017 sprawował funkcję dziekana Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz kapelana Izb Celnych w Warszawie, Łodzi i Białej Podlaskiej. Posiada stopień młodszego inspektora celnego. W 2016 roku został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w 2017 roku medalem „Milito Pro Christo”.

W latach 2010-2017 był delegatem księdza arcybiskupa Henryka Hosera SAC ds. misji, diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz dyrektorem Wydziału Misyjnego w Kurii Biskupiej, a w latach 2011-2017 pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

6 czerwca 2017 roku decyzją biskupów zebranych na 376. Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na dyrektora Caritas Polska.

Prezydent RP Andrzej Duda, 11 września 2017 roku powołał ks. dr. Marcina Iżyckiego w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dr Urszula Bejma

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od lipca 2019 roku – najpierw na stanowisku specjalisty do spraw programów krajowych, a następnie koordynatora Obserwatorium Caritas (obecnie: Centrum Analiz Problemów Społecznych Caritas Polska). Od lipca 2021 do lutego 2023 roku pełniła funkcję sekretarza Caritas Polska oraz Pełnomocnika Dyrektora ds. Utrzymania i Nadzoru nad funkcjonowaniem biur CP. Od 1 lutego do 15 marca 2023 roku pracowała na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Pomocy Żywnościowej oraz Wsparcia Osób Społecznie Wykluczonych.

16 marca 2023 roku została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Caritas Polska.

Studiowała nauki o rodzinie oraz socjologię (na studiach doktoranckich) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Do 2018 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka około 40 artykułów naukowych w punktowanych periodykach lub wydawnictwach zbiorowych, redaktorka lub współredaktorka 9 monografii naukowych, promotor ponad 140 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). W 2016 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze i zawodowe koncentrują się wokół problematyki rodziny, pracy socjalnej z jednostkami i grupami dysfunkcyjnymi oraz zagadnień wykluczenia społecznego i inkluzji społecznej.

Małgorzata Jarosz-Jarszewska

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od września 2016 roku – od początku w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa oraz jako koordynator programów społecznych dla seniorów, pomocy żywnościowej i współpracy z sieciami handlowymi. Od marca 2020 roku zajmowała się pomocą dla seniorów w pandemii organizowaną przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w całym kraju. Obecnie jest odpowiedzialna także za współpracę z Caritas diecezjalnymi w ramach ogólnopolskich programów społecznych przeznaczonych dla dzieci, seniorów, migrantów i osób w kryzysie bezdomności. Ponadto koordynuje działalność serwisu crowdfundingowego UratujeCie.pl oraz wsparcie dla placówek Caritas w Polsce.

12 listopada 2021 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Caritas Polska.

Wywodzi się z warszawskiego środowiska harcerskiego ZHR, studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawskiej Szkole Zarządzania oraz chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w komercyjnych firmach handlowych i farmaceutycznych, a od 2006 roku koordynowała ogólnopolskie programy społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, negocjacji oraz współpracy z biznesem.

Ireneusz Krause

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

Pracownikiem Caritas Polska jest od kwietnia 2017 roku, najpierw w dziale migrantów i projektów w obszarze niemieckojęzycznym; od lipca 2019 roku pełnił funkcję sekretarza, a od czerwca 2021 roku jest zastępcą dyrektora. Obecnie zajmuje się ekologią integralną, współpracą z Caritas Europa, konfederacją Caritas Internationalis oraz wewnętrznym rozwojem instytucjonalnym Caritas (w tym Standardami Zarządzania Caritas Internationalis).

Studiował nauki polityczne, socjologię i dyplomację na uniwersytetach w Bydgoszczy, Bonn i w Warszawie, odbył także staż naukowy na Uniwersytecie w Sienie. Pracował m.in. w środowisku akademickim, organizacjach pozarządowych, (w tym w Austrii i w Niemczech), a w latach 2014-2017 w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych (DG NEAR).

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, negocjacji, implementowania polityk publicznych i rzecznictwa. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe dotyczą m.in. współczesnych migracji, ekologii i zmian klimatycznych. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i włoskim oraz podstawowo serbskim i francuskim.

Maciej Kaliciński

Zastępca Dyrektora Caritas Polska

Jest ekspertem w dziedzinie marketingu z 20-letnim doświadczeniem. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania (The Polish Open University), posiada również dyplom MBA Oxford Brookes University. Swoją karierę zawodową od początku związał z reklamą i marketingiem. Zaczynał w biurze reklamy Polsat Media, aby następnie przez kilka lat zdobywać doświadczenie w polskich i międzynarodowych agencjach reklamowych: TBWA, BBDO i Eskadra. W 2008 roku założył i przez 10 lat zarządzał agencją Kalicińscy.com. Od 2019 roku w Caritas Polska pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora Caritas Polska ds. strategii i rozwoju. Zarządza Działem Komunikacji oraz Działem Fundraisingu, który zbudował od podstaw, przejmując całościową odpowiedzialność za planowanie i realizację przychodów Caritas Polska od darczyńców indywidualnych i biznesowych. Aktualnie, w ramach tych wyspecjalizowanych komórek, Caritas Polska przeprowadza kilkanaście kampanii medialno-fundraisingowych rocznie, realizując przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba darczyńców Caritas Polska wzrosła o ponad 300%. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi, zarówno z zakresu pozyskiwania nowych darczyńców, jak i profesjonalnej obsługi tych, którzy już wspierają Caritas.

Olga Sulkowska

Sekretarz Caritas Polska

W Caritas Polska pracuje od 2021 r.; początkowo jako specjalista ds. projektów humanitarnych prowadzonych dla Jemenu, a od 24 lutego 2022 r. jako koordynator działań pomocowych realizowanych przez Caritas Polska bezpośrednio na Ukrainie. Od lutego 2023 r. pełni również funkcję sekretarza Caritas Polska.

Studiowała europeistykę ze specjalizacją Europa Wschodnia na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracowała w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych, prowadząc krajowe i międzynarodowe projekty społeczne związane m.in. z integracją obcokrajowców, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, edukacją oraz pomocą rozwojową, finansowane m.in. ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ze środków unijnych, z Funduszu Wyszehradzkiego czy Grantów Norweskich.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą zagadnień społeczno-kulturowych krajów Partnerstwa Wschodniego i obszaru WNP. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz roboczo językiem rosyjskim.