Na wstępie głos zabrał dyrektor CDT ks. Ryszard Podstołowicz, przedstawiając prelegentów oraz program spotkania. Prowadzący spotkanie ks. Piotr Grzanka czuwał nad porządkiem.  Jako pierwsza głos zabrała pani dr hab. Elżbieta Osewska, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Tematem jej prelekcji były „Zagrożenia wychowania w dobie nowoczesności”. Ponieważ dzieci i młodzież są bardziej otwarci na zmiany, które są prowadzone w tym zderzeniu cywilizacyjnym. Jest to między innymi uderzenie indywidualizmu, bo możemy w życiu nie działać wspólnie, bo ważna jest moja pozycja i moje osiągnięcia – mówiła prelegentka.

Po tej części spotkania nastąpiła przerwa, a w drugiej rozmawiano o wychowaniu do wartości. Pani profesor uwrażliwiała na zachowanie tych wartości, które w obecnym świecie zanikają. Mówiła m.in.: W wychowaniu do wartości chodzi o to, by przygotować, wspierać i/lub doprowadzić (zależnie od przyjętej koncepcji człowieka i jego wolności) wychowanka do uwewnętrznienia i dobrowolnego, świadomego uznania za własne wartości pożądanych wychowawczo, do ich realizowania w życiu. Przedstawiła modele wychowania młodzieży ku wartościom, mówiąc że najpierw jest przekaz wartości, następnie wskazywanie i wdrażanie wartości, wyjaśnianie wartości, rozwój wartości, komunikowanie wartości i formowanie cnót. Na koniec każdy z obecnych mógł zadać pytanie lub podjąć dyskusję.

Następnie miała miejsce część informacyjna spotkania. Omówiono prowadzony od czerwca ubiegłego roku projekt „Bilet dla Brata”, w którym uczestniczą wolontariusze Szkolnych Kół Caritas. Przypomniano o możliwości zaopatrywania się w przygotowane gadżety oraz innych formach gromadzenia funduszy dla młodych z krajów wschodnich i Zakaukazia chcących uczestniczyć w ŚDM.

W dalszej część ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, przypomniał o możliwości włączenia się w przygotowania do ŚDM, czyli wolontariacie w parafiach, diecezji. Prosił opiekunów o wspieranie inicjatyw, pomysłów podejmowanych przez wolontariuszy.

Pani Dorota Turaj, pełnomocnik Caritas Diecezji Tarnowskiej, przybliżyła akcję „Kilometry Caritas”, w którą w przyszłym roku włączą się wolontariusze SKC naszej diecezji. Głównym celem kampanii jest zebranie środków finansowych na pomoc potrzebującym.

Na koniec przedstawiono miejsce oraz datę X Zjazdu SKC. W tym roku spotykamy się u naszej patronki, bł. Karoliny Kózka w Zabawie, dnia 9 czerwca. Już dzisiaj serdecznie wszystkie Koła ZAPRASZAMY.

opr. Magdalena Bednarek