Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat jest najpiękniejszą formą pomocy drugiemu człowiekowi. Nie dla pieniędzy, nie po coś, ale dlatego, że mogę i chcę. Z potrzeby serca i niezgody na cierpienie innych.

Wolontariusz Caritas działając zmienia na lepsze świat oraz ludzi, którzy nas otaczają.

Ewa w każdy czwartek odwiedza samotnego pana Stanisława, przynosi za ciężkie dla niego zakupy i słucha fascynujących opowieści o miasteczku z dzieciństwa dziadka.

Tomek organizuje akcję Tornister Pełen Uśmiechów, wybiera kolorowe zeszyty i wie, że mała Ania ten pierwszy dzień szkoły zapamięta jako najpiękniejszy.

Aśka odwiedza panią Zosie w hospicjum i widzi jak oczy pani Zosi na jej widok tak się cieszą.

Bracia i siostry, reprezentujecie tutaj wielki i zróżnicowany świat wolontariatu. Wśród najcenniejszych realiów Kościoła jesteście właśnie wy, którzy każdego dnia, często w ciszy i ukryciu nadajcie kształt miłosierdziu i je ukazujecie. Wy jesteście rzemieślnikami miłosierdzia: z waszymi rękoma, z waszymi oczami, z waszym wsłuchiwaniem się, z waszą bliskością, z waszą czułością…, rzemieślnikami! Wyrażacie jedno z najpiękniejszych pragnień serca ludzkiego, aby osoba cierpiąca odczuła, że jest kochana.” (Przemówienie Papieża Franciszka do uczestników Jubileuszu Działaczy
Miłosierdzia, 3 września 2016 r.)

Na pytanie co daje ci wolontariat, ludzie odpowiadają:

 • Chcę pomagać potrzebującym, daje mi to radość i satysfakcję
 • Jestem w grupie rówieśników, którzy myślą tak jak ja
 • Tego uczy mnie Ewangelia
 • Czuję się potrzebna
 • Wzrusza mnie niedola osób chorych i samotnych w cierpieniu
 • W ten sposób realizuje siebie
 • Mogę rozwijać swoje umiejętności i być przydatnym
 • Chcę poznawać nowych ludzi
 • Nie nudzę się
 • Lubię czuć się pomocna

Jaki rodzaj wolontariatu można wykonywać w ramach Caritas?

To, co naprawdę się liczy, to serce wkładane w pomoc potrzebującym pomocy oraz duch odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania.

Wolontariuszem może zostać każdy. Jeśli jesteś niepełnoletni, twoje porozumienie podpiszą w twoim imieniu rodzice (lub opiekunowie prawni). Nie musisz posiadać specjalistycznego przygotowania lub wykształcenia, aby udzielać się w wolontariacie.

Wolontariusze Caritas w Polsce działają na poziomie 41 diecezji. Uczniowie w ramach Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

Mogą się zaangażować na dwa sposoby: akcyjny (w pojedyncze akcje) oraz stały (regularne pomaganie).

Wolontariusze włączają się w coroczne akcje Caritas: „Na codzienne zakupy”, Świeca Caritas, zbiórka żywności („Tak, Pomagam!”, Kromka Chleba), Tornister Pełen Uśmiechów i wiele innych. Pomagają również pracując z dziećmi w świetlicach, w placówkach osobami z niepełnosprawnością lub hospicjach.

Uczestniczą również w zjazdach, koloniach  i pielgrzymkach, które mają cel formacyjny i integracyjny.

Podejmując jednak zadania powinieneś wziąć pod uwagę:

 • Twoje predyspozycje, a wiec czy kontakt z dziećmi sprawia ci radość, a może z osobami
  starszymi?
 • Twoje umiejętności, możesz je wykorzystać i rozwijać w wolontariacie.
 • Twoje możliwości czasowe. Jeśli masz mało czasu, możesz pomagać przy akcjach np. zbiórkach żywności jeśli masz więcej możesz pracować systematycznie, np. raz w tygodniu prowadzić zajęcia dla dzieci w świetlicy.

W decyzji może Ci pomóc tabela:

Jakie wolontariusz ma prawa a jakie obowiązki?

Zasady wolontariatu, w tym Twoje prawa i obowiązki określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Doprecyzowane są one w porozumieniu zawartym z organizacją. Ważne, abyś znał swoje prawa i obowiązki.

Prawa wolontariusza

 • Masz prawo zawrzeć umowę – porozumienie z organizacją, na rzecz której działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres Twoich obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania.
 • Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.
 • Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, jednak masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.
 • Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy.
 • Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemną opinie na temat Twojego wolontariatu.
 • Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych. Jeżeli czas współpracy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych ubezpieczenie to organizacja powinna wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane Ci przez państwo polskie na podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).
 • Masz prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 • Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
 • Masz prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów Twoich podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach. Możesz zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często zwolnienie to jest częścią porozumienia.

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz powinien mieć świadomość nie tylko swoich praw, ale również obowiązków, które na nim spoczywają. Obowiązki są regulowane na poziomie umowy – porozumienia wolontariackiego zawartego z organizacją. Do obowiązków wolontariusza należy realizowanie działań opisanych w tym dokumencie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poznaj naszych wolontariuszy Caritas

wkrótce

Z kim się skontaktować, aby zostać wolontariuszem?

Jak zostać wolontariuszem Caritas diecezjalnej lub parafialnej? To bardzo proste. Wystarczy skontaktować się mailem lub telefonicznie z koordynatorem wolontariatu lub opiekunem wolontariuszy Caritas w Twojej Diecezji. Wiele Diecezji na swoich stronach posiada formularze rekrutacyjne.

Tu znajdziesz listę Diecezji oraz kontakty do nich.

Szkolne Koła Caritas - czym są ?

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas to grupy dziewcząt i chłopców, którzy już od najmłodszych lat czują potrzebę i spełniają się w roli wolontariusza.

Powołanie SKC

SKC tworzone są w szkołach podstawowych i średnich.

Celem powołania SKC jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu – czyli najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). W miarę możliwości członkowie SKC włączają się również szersze akcje organizowane przez Caritas diecezjalną.

Uczniów skupionych w SKC w działaniach wspierają opiekun oraz asystent kościelny. Członkowie SKC wybierają spośród siebie zarząd, czyli przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika. Pozostali członkowie SKC włączają się pracę koła, pomagając w przygotowywaniu i realizowaniu akcji.

Aby powstało Szkolne Koło Caritas potrzebni są:

– uczniowie, chętni do działania na rzecz innych,

– opiekun (nauczyciel) i – w miarę możliwości – asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna), gotowi wesprzeć uczniów w działaniu,

– dyrekcja szkoły zainteresowana utworzeniem SKC.

Działania SKC

Młodzież działająca w SKC sama decyduje o priorytetach i formach działalności charytatywnej. Zależą one od inicjatywy i możliwości danego koła oraz od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Biorąc pod uwagę konkretne potrzeby ubogich oraz uwarunkowania środowiskowe, członkowie SKC opracowują roczny plan pracy i przygotowują poszczególne akcje pomocowe.

Zadania Szkolnego Koła Caritas

1.     Formacja:

 • Prowadzenie systematycznych działań na rzecz zaspokajania duchowych i społecznych potrzeb uczniów,
 • kształtowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
 • poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
 • pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
 • animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

2.    Działania:

 • współpraca ze strukturami Caritas Diecezjalnej i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
 • rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
 • organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 • współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania:

 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych a przede wszystkim na rzecz potrzebujących uczniów własnej szkoły,
 • organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji, organizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
 • udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach,
 • prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

 • Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub szkoły średniej, żyjący wedle zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego, który wyraża chęć udziału w działalności Kościoła, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
 • Przyjęcia w krąg członków Koła dokonuje Zarząd Koła na prośbę ucznia, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia). (deklaracja przystąpienia do SKC)
 • Członkostwo w Kole potwierdza legitymacja członka Koła.

Zadania opiekuna Szkolnego Koła Caritas (SKC)

1. zadania organizacyjne:

 • formalności założycielskie,
 • zapoznanie uczniów z regulaminem i wdrażanie go w pracę charytatywną,
 • przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań,
 • zaplanowanie systematycznych rocznych działań wraz z Zarządem i członkami,
 • kontakt z dyrektorem szkoły,
 • kontakt z asystentem kościelnym,
 • troska o sprawny przepływ informacji,
 • współpraca z Caritas Diecezjalną.

2. zadania wychowawcze:

Opiekun SKC podejmuje zadania wychowawcze wspólnie z asystentem kościelnym:

 • wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego,
 • integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych,
 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,
 • pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i darmowej działalności dobroczynnej na rzecz innych,
 • troska o harmonijny rozwój osobowości członka SKC,
 • inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Zadania asystenta kościelnego Szkolnego Koła Caritas

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

Opieka duchowa:

 • kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu Encykliki pp Benedykta XVI „Deus Caritas est”,
 • krzewienie czynnej miłości bliźniego,
 • troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (koronka do Miłosierdzia Bożego),
 • regularne spotkania formacyjne połączone z modlitwą, Eucharystią i konferencją formacyjną,
 • formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje,
 • inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,
 • angażowanie członków SKC do udziału w liturgii parafialnej,
 • kontakt z opiekunem Koła.

Asystent kościelny koordynuje współpracę Koła z Caritas Diecezjalną i Parafialnym Zespołem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach Koła i zebraniach Zarządu Koła.

Parafialne Zespoły Caritas - czym są ?

Parafialne Zespoły Caritas

Celem Parafialnych Zespołów Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania przez doświadczonych wolontariuszy działających przy swoich parafiach.

Wolontariat zagraniczny

Zapraszamy wolontariuszy na trzymiesięczny wyjazd zagraniczny. Na greckich wyspach Lesbos i Samos znajdują się obozy dla uchodźców z Syrii, Afganistanu, Iraku oraz pogrążonych w kryzysie humanitarnym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Niektórzy z nich utknęli tu na wiele lat. Wyspy stały się dla nich pułapką i więzieniem, bo na przyznanie decyzji o azylu czekają tu miesiącami, a nawet latami. Pomoc uchodźcom niosą wolontariusze. Porzucają wygodne życie, by ofiarować im swój czas, siły i uwagę.

Zgłoś się, jeśli chcesz zaangażować się w dzieło miłosierdzia i nie boisz się wyzwań, a ponadto:

 • masz co najmniej 21 lat,
 • swobodnie porozumiewasz się w języku angielskim,
 • możesz porzucić swoje dotychczasowe sprawy na 3 miesiące.

>>Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy<<


Terminy wyjazdów:

 • 11.07-30.09.2022 r. – na zgłoszenia czekamy do 26.06.2022 r.
 • 01.10-31.12.2022 r. – na zgłoszenia czekamy do 30.08.2022 r.
 • 01.01-31.03.2023 r. – na zgłoszenia czekamy do 30.11.2022 r.

W każdej grupie mamy tylko 6 miejsc.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Zgoda na kolejne rekrutacje

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (RODO)