Grudzień

Zagadnienia:

Adwent – oczekiwanie na Boga – Człowieka                           Kalendarz do pobrania: część 1, część 2, część 3
 

Cele spotkania: 

– Adwentowe czuwanie
– Spotkanie Boga
– Spotkanie człowieka
– Wigilijne Dzieło Pomocy
– Celebrowanie Wigilii

Listopad

Zagadnienia:

Dzielić się to pomnażać swoje dobro.
 

Cele spotkania: 

– Wszyscy równi w oczach Pana
– Dzień Ubogich
– Asceza i umiar

Październik

Zagadnienia:

Październik czasem modlitwy różańcowej.
 

Cele spotkania: 

– Św. Dominik od kontemplacji do aktywności.
– Różaniec – modlitwa dla wytrwałych.
– Wspólna modlitwa.

Wrzesień

Zagadnienia:

Wrzesień czasem wspólnych planów na przyszłość.
 

Cele spotkania: 

– Wspólnota jako moje miejsce.
– Radość z wakacji.
– Moje miejsce w dziele stworzenia.
– Planowanie wspólnego czasu.

Wakacje

Zagadnienia:

Wakacje czasem radosnego odpoczynku i zauważenia Boga i człowieka w stworzonym świecie. 

Cele spotkania: 

– Wakacje jako czas wyjątkowy.

– Radość ze spotkania.

Piękno

Zagadnienia: Kobieta bezcennym darem dla innych 

Cele spotkania: 

– Niewiasta dzielna

– Chiara Petrillo – kobieta niezwykła

– Celebrowanie radości bycia razem

Nie ma Go tu… Pascha.

Zagadnienia:

Wielkanoc czasem radosnych spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem i ze sobą nawzajem, by dzielić się dobrem. 

Cele spotkania: 

  • Wielkanoc jako triumf życia;
  • Pascha jako przejście do Nowego;
  • Spotkania, które budują;
  • Dzielenie się pomnaża radość.

Smak zwycięstwa

Zagadnienia:

Wielki Post czasem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Wspólnota. Jałmużna. Wolontariat. 

Cele spotkania: 

  • Wielki Post jako czas niezwykły.
  • Wolontariat jako szansa na spotkanie drugiego człowieka.
  • Jałmużna – dar z serca.
  • Postanowienia wielkopostne.

"Czułość i obecność. 11 lutego – Dzień Chorego. "

Zagadnienia:

Obecność ludzi chorych w naszych środowiskach. Wspólnota. Wolontariat

Cele spotkania: 

Ukazanie chorych, jako naszych braci i sióstr, będących częścią naszej wspólnoty. 

Wolontariat, jako bezinteresowna pomoc innym, szczególnie chorym. 

Dostrzeganie potrzeb i troska o innych. 

Niespodzianki jako forma terapii. 

"Bóg dał czas na nadzieję"

Zagadnienia:

Nadzieja chrześcijańska źródłem pewności i oparcia w czasach pandemii. Wspólnota. Wolontariat.

Cele spotkania:
Ukazanie nadziei, jako oparcia i pewności jutra.
Wolontariat, jako bezinteresowna pomoc innym.
Dostrzeganie potrzeb i troska o innych.
Słowo Boże, które podnosi na duchu i daje nadzieję.

Światło - część II

Zagadnienia:

Światło jako symbol i wyobrażenie Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie. Wspólnota.

Cele spotkania:

Pokazanie światła, jako symbolu i wyobrażenia Jezusa Chrystusa.

Światło - część I

Zagadnienia:

Światło jako symbol i wyobrażenie Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie. Wspólnota.

Cele spotkania:

Pokazanie światła, jako symbolu i wyobrażenia Jezusa Chrystusa.

"Przypatrzmy się powołaniu naszemu"

Zeszyt formacyjny dla młodzieży.
Jedną z największych bolączek współczesnego człowieka, także tego młodego, jest pośpiech. Niektórzy wręcz mówią o „szaleństwie pośpiechu”. Ta sytuacja powo-duje, że człowiek nie ma czasu na refleksję nad samym sobą, nad światem i nad jego relacją do Boga. Rzadko myśli o tym, kim tak naprawdę jest i do czego został powołany. Propozycja dwunastu kolejnych spotkań przeznaczonych dla młodzieży jest pró-bą wyjścia naprzeciw tej bolączce. Spotykając się z młodymi chcemy ich zachęcić do podjęcia refleksji nad tym, co najważniejsze w życiu człowieka. Proponujemy, więc spotkania, które nie mają być tylko monologiem prowadzącego, ale stać się przede wszystkim ożywioną dyskusją, wymianą zdań, która będzie prowadziła do konstruktywnych wniosków. Ten sposób prowadzenia spotkań ma pobudzić młodych do myślenia, aby nie oczekiwali tylko gotowych rozwiązań, ale żeby sami je w sobie odszukiwali. W czasie spotkań odwołamy się także do inwencji twórczej młodzieży poprzez propozycję tworzenia rysunków i plansz. Te ostatnie będą mogły znaleźć zastosowanie jako „plansze ewangelizacyjne” umieszczone w salach spotkań. Tematyka spotkań dotyczy powołania człowieka w jego różnorodnych aspektach. Zaczniemy od tego podstawowego powołania, czyli powołania do człowieczeństwa, aby zakończyć na powołaniu do budowania nieba na ziemi. Autor żywi nadzieję, że zarówno prowadzący te spotkania, jak i młodzież, dobrze wykorzystają czas wspólnej refleksji nad powołaniem, aby w ten sposób stać się twórcami cywilizacji trzeciego tysiąclecia – cywilizacji miłości.

"Być uczniem Jezusa"

Zeszyt formacyjny dla młodzieży.
Co to znaczy, że jesteśmy uczniami Chrystusa? Kim jest i jakie wy-magania stawia nam Nauczyciel z Nazaretu, który zaprasza nas do swojej szkoły miłości i miłosierdzia wzywając, byśmy poszli za Nim? Jakimi treściami pragnie ubogacić naszą młodość?

"Miłosierdzie w słowach i czynach Jezusa Chrystusa"

Zeszyt formacyjny dla młodzieży.
Wielu rodziców, katechetów i nauczycieli niepokoi to, co dzieje się obecnie ze znaczną częścią dzieci i młodzieży. Konsumpcyjny styl życia, materializm, egoizm, kosmopolityzm, koncentracja na własnych problemach – to tylko kilka elementów, którymi nacechowanych jest wielu młodych ludzi. W obliczu takiej sytuacji szczególnym wyzwaniem stanowi podjęcie działań, mających na celu kształtowanie postaw społecznych oraz uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Fundamentem oraz narzędziem służącym realizacji tego zadania jest formacja serc młodych ludzi, należących do Szkolnego Koła Caritas (SKC).

"TEOLOGIA MIŁOŚCI WEDŁUG ENCYKLIKI BENEDYKTA XVI"

Mówiąc o miłości trzeba sobie uświadomić, że ta prawda jest istotna dla wszystkich chrześcijan szukających podstawowych wartości. Trzeba również powiedzieć, że miłość nie odnosi się tylko do duchowości chrześcijańskiej, czy też do jakiejś szczególnej religii, lecz raczej obejmuje wszystko to, co ludzkie i co stworzone. Doświadczenia ludzkości wykazują, że doświadczenia miłości są takie same dla wszystkich ludzi. W ten sposób można je traktować w pojęciu ogólnoludzkim jako środek, dzięki któremu człowiek dochodzi do transcendencji poprzez codzienne zwlekanie „starego” człowieka i powstawanie „nowego”życia, aby uczyć się niesamolubnej miłości. Dlatego miłość jako najgłębsza wartość ludzkości jest bardzo pouczająca i wyraża się nie tylko poprzez życie indywidualne, ale przez życie w społeczności, niezależnie o jaką grupę ludzi chodzi. Drobne aspekty miłości są w każdej ludzkiej egzystencji. Ale my będziemy je przede wszystkim analizować w kontekście życia chrześcijańskiego.