INFORMACJE OGÓLNE

1. Artykuły/opracowania przekazane do druku w publikacjach Caritas Polska nie mogą być publikowane lub złożone do druku w redakcjach innych czasopism.

2. Preferowana objętość tekstu przekazanego do druku:
a. Artykuł naukowy: od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami,
b. Recenzje, sprawozdania, doniesienia z badań: ok. 20 000 znaków ze spacjami.

3. Tekst przekazany do druku powinien zawierać dodatkowo:
a. Imię i nazwisko Autora/Autorów oraz afiliację instytucjonalną,
b. Tytuł w języku polskim i angielskim,
c. Streszczenie w jęz. polskim i jęz. angielskim (Summary) – 150 – 250 słów,
d. Słowa kluczowe w jęz. polskim i jęz. angielskim (Keywords) – 3 – 5 słów,
e. Bibliografię cytowanych w artykule publikacji,
f. Notę o Autorze/Autorach,
g. Adres do korespondencji, e-mail, telefon Autora/Autorów artykułu.

4. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel, diagramów i wykresów z innych źródeł) ponosi Autor/Autorzy artykułu/opracowania.

5. Autor przed przysłaniem materiałów do publikacji proszony jest o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zapory ghostwriting i wypełnienie stosownego oświadczenia. Powyższe informacje i formularz oświadczenia zamieszczone są na stronie internetowej publikacji naukowych.

6. Autor/Autorzy artykułu/opracowania nanoszą na tekst poprawki redakcyjne po korekcie skonsultowane wcześniej z zespołem redakcyjnym.

7. Autor wraz z tekstem artykułu/opracowania do pierwszej korekty (autorskiej) otrzymuje do podpisania formularz umowy dotyczącej publikacji artykułu naukowego oraz przeniesienia praw autorskich w dwóch egzemplarzach.

8. Autorzy artykułów i Recenzenci artykułów otrzymują po jednym egzemplarzu autorskim publikacji.

9. Nie przewiduje się honorariów za publikację tekstów.

INFORMACJE EDYTORSKIE

Materiał do publikacji należy przygotować zgodnie z następującymi zasadami:

a. Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt. w pliku *.doc,

b. Interlinia: 1,5 pkt.,

c. Marginesy: 2,5 cm,

d. Numeracja stron: tak,

e. Zdjęcia i rysunki: zapisane w formacie *.jpg, *.pdf; scany: rozdzielczość min. 300 dpi,

f. Terminy obce, zwroty obcojęzyczne: czcionka kursywa,

g. Cytaty: czcionka prosta i w cudzysłowie,

h. Wypunktowania i numerowania: czytelne,

i. Wyróżnienia: tekst pogrubiony,

j. Numer przypisu: koniec zdania przed kropką

k. Nie numerujemy poszczególnych dzieł umieszczonych w bibliografii; zamieszczamy je w porządku alfabetycznym, zaczynając od nazwiska autora/autorów dzieła oraz skrótu imienia.

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW:

W przypadku, gdy publikacja cytowana jest po raz pierwszy, stosujemy pełen opis bibliograficzny:

a. Monografia:
L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, ODiSS, Warszawa 1981, s. 99 – 100.

b. Artykuł w publikacji zbiorowej:
M. A. Krąpiec, Dziecko osobą dojrzewającą, w: W służbie dziecku. Stulecie dziecka – blaski i cienie, J. Wilk red., T. I, KUL, Lublin 2003, s. 19 – 24.
(UWAGA: W bibliografii podajemy zakres stron, na których zamieszczony jest artykuł).

c. Artykuł w czasopiśmie:
S. Rutkowski, Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Przypadek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, „Konteksty społeczne” 1(2018), s. 78 – 88.
(UWAGA: W bibliografii podajemy zakres stron, na których zamieszczony jest artykuł).

d. W przypadku odniesienia do strony internetowej podajemy w nawiasie datę dostępu:
np. (dostęp: 09.09.2019 r.);

e. Kiedy dzieło cytowane jest po raz kolejny, stosujemy zapis skrócony: dz. cyt.;

f. Kiedy dzieło cytowane jest w przypisie bezpośrednio poprzedzającym, stosujemy zapis skrócony: Tamże;

g. W przypadku przywoływania następujących bezpośrednio po sobie różnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępujemy skrótem: Tenże.