ZASADY RECENZOWANIA

1. Artykuł przesłany do publikacji podlega wstępnej ocenie przez zespół redakcyjny.

2. Artykuł spełniający kryteria formalne podane w „Wiadomości dla Autorów” i pozytywnie zaopiniowany przez redakcję zostaje poddany procedurze recenzyjnej.

3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych.

4. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada double-blind review).

5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.

6. Recenzja powinna mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Artykuły przesyła się do oceny zgodnie z kompetencjami recenzentów wynikającymi z posiadanej przez nich specjalności.

8. W sytuacji rozbieżnych recenzji artykułu redakcja powołuje trzeciego recenzenta.

9. W przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł zostaje odrzucony.