Publikacje naukowe Caritas Polska mają charakter wydawnictw tematycznych o profilu społecznym i stanowią pole interdyscyplinarnej debaty naukowej na temat sytuacji polskiego społeczeństwa oraz zachodzących w nim zmian, a także poruszają aktualne problemy współczesnego świata.

Publikacje zasadniczo wydawane jest w jęz. polskim, ale przewiduje się również publikację w nim artykułów w językach obcych. Zamieszczane teksty poddawane są uprzednio ocenie merytorycznej i formalnej w formie recenzji naukowej.

OSTATNIO UKAZAŁY SIĘ:

Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2019, ss. 255.

Interdyscyplinarna publikacja Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią są osoby przejawiające różnego rodzaju dysfunkcje i niedobory w obszarze sprawności psychofizycznej oraz społecznego funkcjonowania; osoby, które doświadczając różnego rodzaju deficytów somatycznych i egzystencjalnych, stają się zależne od innych jednostek i instytucji, sprawujących nad nimi opiekę i służących im wielorakimi formami wsparcia. „Miarą jakości życia w społeczności – jak głosił św. Jan Paweł II – jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza ona najsłabszych i najbardziej potrzebujących, oraz poszanowania ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko zdrowych… Tylko wówczas, gdy uznawane są prawa najsłabszych, społeczeństwo może twierdzić, że jest zbudowane na fundamencie prawa i sprawiedliwości”.

Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja stanie się przyczynkiem do kontynuowania debaty naukowej w zakresie społecznego funkcjonowania osób zależnych oraz wymiany myśli na temat profesjonalizacji usług w zakresie pomocy i wsparcia świadczonych osobom z deficytami. Pobierz publikację (PDF)

Służąc rodzinie i Ojczyźnie… Św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2020, ss. 356.

Przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest impulsem i zachętą, a jednocześnie niepowtarzalną okazją do podjęcia refleksji na temat Jego Osoby oraz spuścizny naukowo-społecznej powstałej w związku z nauczaniem Ojca Świętego i Jego pielgrzymowaniem do naszej ojczyzny. Prezentowana Księga Jubileuszowa, powstała z inicjatywy Caritas Polska, jest wyrazem wdzięczności dla Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II za świadectwo Jego życia oraz nauczanie, będące zarówno ważnym i cenionym, jak i ponadczasowym dziedzictwem intelektualnym, kulturowym i społecznym, jakie po sobie pozostawił. Pobierz publikację (PDF)

Z pomocą potrzebującym. 30-lecie Caritas Polska, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2020, ss. 295.

Sponsorem druku publikacji jest Narodowy Bank Polski.

Inspiracją do powstania księgi jubileuszowej Caritas Polska była refleksja nad bilansem dokonań organizacji z okresu 30 lat od momentu erygowania 10 października 1990 roku do chwili obecnej. Prezentowana publikacja zawiera więc artykuły, które z jednej strony nawiązują do  historii organizacji, jej biblijnych źródeł oraz prawnych ram funkcjonowania, z drugiej natomiast przedstawiają aktualne obszary zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i osób potrzebujących. Pobierz publikację (PDF)

Obdarowani miłością. 15-lecie encykliki “Deus Caritas est”, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Wyd. “Jedność”, Warszawa 2021, ss. 352.

Sponsorem druku publikacji jest Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Jubileusz 15-lecia encykliki Deus caritas est stał się inspiracją do podjęcia przez Caritas Polska refleksji naukowej dotyczącej różnych kontekstów miłości oraz sposobów jej realizacji w życiu jednostkowym i społecznym. W prezentowanej publikacji zostały więc zamieszczone artykuły, które z jednej strony analizują miłość jako dar i zadanie w życiu Kościoła i społeczeństwa, z drugiej natomiast wskazują na różnorodne deficyty i dewaluację miłości dla jednostki i społeczeństwa. Pobierz publikację (PDF)

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden utwór nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez zgody autora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody autora w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.