Publikacje naukowe Caritas Polska mają charakter wydawnictw tematycznych o profilu społecznym i stanowią pole interdyscyplinarnej debaty naukowej na temat sytuacji polskiego społeczeństwa oraz zachodzących w nim zmian, a także poruszają aktualne problemy współczesnego świata.

Publikacje zasadniczo wydawane jest w jęz. polskim, ale przewiduje się również publikację w nim artykułów w językach obcych. Zamieszczane teksty poddawane są uprzednio ocenie merytorycznej i formalnej w formie recenzji naukowej.

OSTATNIO UKAZAŁY SIĘ:

Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2019, ss. 255.

Interdyscyplinarna publikacja Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią są osoby przejawiające różnego rodzaju dysfunkcje i niedobory w obszarze sprawności psychofizycznej oraz społecznego funkcjonowania; osoby, które doświadczając różnego rodzaju deficytów somatycznych i egzystencjalnych, stają się zależne od innych jednostek i instytucji, sprawujących nad nimi opiekę i służących im wielorakimi formami wsparcia. „Miarą jakości życia w społeczności – jak głosił św. Jan Paweł II – jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza ona najsłabszych i najbardziej potrzebujących, oraz poszanowania ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko zdrowych… Tylko wówczas, gdy uznawane są prawa najsłabszych, społeczeństwo może twierdzić, że jest zbudowane na fundamencie prawa i sprawiedliwości”.

Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja stanie się przyczynkiem do kontynuowania debaty naukowej w zakresie społecznego funkcjonowania osób zależnych oraz wymiany myśli na temat profesjonalizacji usług w zakresie pomocy i wsparcia świadczonych osobom z deficytami.

Służąc rodzinie i Ojczyźnie… Św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2020, ss. 356.

Przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest impulsem i zachętą, a jednocześnie niepowtarzalną okazją do podjęcia refleksji na temat Jego Osoby oraz spuścizny naukowo-społecznej powstałej w związku z nauczaniem Ojca Świętego i Jego pielgrzymowaniem do naszej ojczyzny. Prezentowana Księga Jubileuszowa, powstała z inicjatywy Caritas Polska, jest wyrazem wdzięczności dla Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II za świadectwo Jego życia oraz nauczanie, będące zarówno ważnym i cenionym, jak i ponadczasowym dziedzictwem intelektualnym, kulturowym i społecznym, jakie po sobie pozostawił.

Z pomocą potrzebującym. 30-lecie Caritas Polska, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2020, ss. 295.

Inspiracją do powstania księgi jubileuszowej Caritas Polska była refleksja nad bilansem dokonań organizacji z okresu 30 lat od momentu erygowania 10 października 1990 roku do chwili obecnej. Prezentowana publikacja zawiera więc artykuły, które z jednej strony nawiązują do  historii organizacji, jej biblijnych źródeł oraz prawnych ram funkcjonowania, z drugiej natomiast przedstawiają aktualne obszary zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i osób potrzebujących.