Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych, U. Bejma, M. Iżycki, L. Szot red., Bernardinum, Warszawa 2019, ss. 255.

Interdyscyplinarna publikacja Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią są osoby przejawiające różnego rodzaju dysfunkcje i niedobory w obszarze sprawności psychofizycznej oraz społecznego funkcjonowania; osoby, które doświadczając różnego rodzaju deficytów somatycznych i egzystencjalnych, stają się zależne od innych jednostek i instytucji, sprawujących nad nimi opiekę i służących im wielorakimi formami wsparcia. „Miarą jakości życia w społeczności – jak głosił św. Jan Paweł II – jest w dużym stopniu opieka, jaką otacza ona najsłabszych i najbardziej potrzebujących, oraz poszanowania ich ludzkiej godności. Prawa nie mogą być przywilejem tylko zdrowych… Tylko wówczas, gdy uznawane są prawa najsłabszych, społeczeństwo może twierdzić, że jest zbudowane na fundamencie prawa i sprawiedliwości”.

Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja stanie się przyczynkiem do kontynuowania debaty naukowej w zakresie społecznego funkcjonowania osób zależnych oraz wymiany myśli na temat profesjonalizacji usług w zakresie pomocy i wsparcia świadczonych osobom z deficytami.